42 Romain de Sengin. XL ISAACQ DE VrIJNE. Protocol van notaris L. Rietraet. Op huijden den XIIIen Meye anno 1644 compareerden voor mij, Egbert de Witte, notaris publicus bij den Hove van Hol land! geadmitteert, in ’s-Gravenhage residerende ende de naer genoemde getuijgen Willem Dircxz. van Schagen, mr. wiel- maker ter eenre ende Aernout Aernoutsz., conducteur van de legerwagens ter andere sijde, ende bekenden zij comparanten respectivelick metten anderen overeen gecomen ende geaccor- deert te sijn in manieren als volcht; te weten, dat den voorn. Aernout Aernoutsz sijn soone Aernout heeft besteet bij den selven Willem Dircxz van Schagen voor den tijdt van 3jaren (ingaende den 18 deser maent ende sullende uijtgaen den 18 Meye anno 1647 beijde eerstcomende), omme geduijrende dien tijdt ’t ambacht van wielmaeken aen den voornoemden Aernouts soone te leeren ende instrueren sooveel mogelick in ende hem Willem toebetrout ende tot des jongens beste proffijte geraet- saem sal vinden, met conditie, dat desselfs Aernouts soone bij hem Willem van Schagen sal onderhouden werden (geduij rende den voorss. tijt van 3 jaren) in cost, dranck ende slaep- stede, mits dat hij Aernout Aernoutsz ten behouve van sijnen voorss. soon aen hem van Schagen sal leveren een bedde met sijn toebehoren omme daerop bequamelijck te mogen slapen ende dat voor de somme van hondert dertich Carolus guldens te XL groten ’t stuck, eens te betalen Alderheijligen dage 1644 de somme van 50 gulden, Alderheijligen dage 1645 gelijcke 50 gulden, ende de derde paeije sijnde 30 gulden Alderheijligen dage 1646, alles eerstcomende ende ingevalle den voorn. Aernout Aernoutsz geduijrende den tijdt van de voorss. 3 jaeren quame te overlijden, soo is sijn comparants wille ende begeerte, dat Ainsy faict et passé a, la Haije en presences de Anthoine du Mortier et Jean du Mortier, tesmoings de foy a ce requiz. Lesquelles ceste avecq lesdicts comparants et moy notaire ont soubsigné. Anthoine du Mortier. Jan Mortier. 4- het merk van uit de protocollen der haagsche notarissen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 50