43 XII. des voorss. sijns soons costpenningen eerst ende alvoren uyt sijne comparants gerede goederen mitsgaders verdiende gagie te velde ofte anders, in wat manieren het sonde mogen sijn, sullen aen hem van Schagen betaeld werden, doch mede met conditie, dat hij Willem zijn Aernouts soone 2 mael daechs (sijnde ’s middaech ende ’s avonts) sal laten ter schole gaen. Om alle 'twelck naer te comen ende achtervolgen, zij com paranten verbonden hebben hare respective persoonen ende goederen d’selve stellende tot bedwanck van allen rechten ende rechteren, sijnde voords zij comparanten tevreden henluyden respectivelijk in den inhouden van desen bij den voorss. Hove goetwillichlick te laten condemneren, mette costen daeromme te doen, tot dien eijnde specialiken ende onwederoepelijcke constitueerende te weten d’voorss. Van Schagen, Pieter van Luchtenburch ende hij Aernout Aernoutsz, Cornelis Borsman, beijde procureurs voor den voorss. Hove omme d’selve consti tuanten respective te consenteren; gelovende, zij comparanten elcx van waerden te houden ende te doen houden alle’t geene bij de voorss. hare respective procureurs hierinne gedaen ende gehandelt sal werden, onder gelijck verbant als boven, ver- soekende aen mij notaris hiervan aen elcx der voorn, compa ranten gemaect ende gelevert te werden acte in behoorlicke forme. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage, ter presentie van Gillis de With ende Thomas Maertensz, Mr lade- maker als getuijgen hiertoe versocht. Op huyden den 25=” February 1642 compareerden voor mij Walterus Rietraet, openbaer notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende ende den getuygen naergenoemptJan Daemen van Keulen mr. springer ende speelder, boorger ende inwoonder alhier ter stede ter eenre UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Dit is X 3 merck van Wln Dircxz van Schagen bij mij Aernout Aernoutsz. Dit is ’t merck van Thomas Maertensz. Gillis de With 1644. E. de Witthe, notaris 1644. Protocol van notaris E. de Witthe.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 51