45 XIII. Voornoemde Antoni Bernardus zijn tijt ofte leerjaeren sullen uyt sijn, soo sal de voorn, mr. Jan Daemen voor alle andere mrs. geprefereert wesen ende de voorn. Antoni Bernardus belooft zijn voorn, mr. daernaer een jaer te dienen voor knecht ende dat voor sooveel als goede mannen sullen bevinden te behooren, ende is mits desen expresselijck geconditioneert ende bedongen, soo ’t waere dat Godt Almachtich de voorn, mr. Jan Daemen middelertijt quaeme te haelen, dat de voor noemde Antoni Bernardus sijn voorsz. tijt evenwel zal moeten ten behouve van de weduwe beneffens de andere dienaers den tijt uyt te dienen, naer bebooren. Alle ’t welck zijluyden comparanten ten overstaen alsvooren belooft ende bij desen aengenomen hebben den anderen getrouwelijck te onderhouden énde pointuelyck naer te comen, daervooren verbindende henne respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende jegenwoordich ende toecomende tot bedwanck ende ter executie van allen rechten ende rechteren sonder arch oft list. Ver- souckende voorts hiervan bij mij notaris gemaect ende gele- vert te werden instrument openbaer in behoorlijcken forme. Gedaen in ’s Gravenhage, ter presentie van Willem Potter ende Adam Muler, corporael van de guarde van sijne Hoocheyt als getuygen hiertoe gerequireert, die desen mette comparanten ende mij notaris hebben onderteekent. Jan Damen. Barnadus Langestraet. Adam Moller. W. Potter. Quod attestor, W. Rietraet, nots. publ. 1642. Protocol van notaris W. Rietraet. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den tweeden Aprilis anno 1622 compareerden voor mij Johan Adriaenss. van Warmenhuijsen, openbaer notaris bij den hove van Hollandt, geadmitteert, residerende in’s Graven hage ende den getugen naergenoempt Dirck Janss. van Wassen- burch, woonende alhier in den Hage ter eenre, ende Hendrick Evertss. van Steijnen, cleermaker, mede woonende alhier ter andere zijden, verclarende ende te kennen gevende de voor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 53