46 noemde comparanten, namelick Dirck Janss., dat hij besteet hadde ende de voornoemde Hendrick Evertss. aengenomen zulcx hij aenneemt midtsdesen’t voornoemde sijn Dirck Janss. dochterken genaemt Elsgen Dircxdq oud omtrent thien jaren, voor den tijt van vijff" toecomende ende achtereenvolgende jaren, innegaende den eersten Maij deses jaers 1622 ende expirerende den laetsten Aprilis 1627 toecomende op de conditiën naervolgende. In den eersten sal hij Hendrick Everts gehouden sijn’t voor noemde dochterken voor de voornoemde vijff jaren te versorgen ende onderhouden van eeten ende drincken ende op te trecken in alle goede policie ende ordre, midts dat hij Dirck Janss.’t selve kint voor de voornoemde jaren onderhouden ende leveren sal de stoffe tot clederen, linnen ende wollen, oock hoosen ende schoenen, niets uijtgesondert ’t haren lijve noodich, midtsgaders een bedde, deecken, lakens ende toebehoorten ende voorders te betalen, gelick hij belooft, d’eerste twee jaeren ijderjaerde somme van dertich Carolus guldens, alle halffjaer de gerechte helft, zijnde vijffthien guldens sonder voor de vordere jaren yets meer gehouden te sijn te betalen. Is vorders geconditioneert, dat den voornoemden Hendrick Evertss. ’t voorss. kint sal bewassen, bewringen, ende voorts in ’t maken ende repareren van clederen onderhouden als eerlicke luijden behooren te doen, ende en zal den voornoemden Dirck Janss. nae ’t expireren van de voornoemde vijff' jaren ’t voorss. kint alsdan ’t sijnen proffijte daer vandaen niet mogen nemen ende op een ander verhueren off besteden, ingevalle denselven Hendrick Evertss. het geven ende betalen wilde gelick een ander soude mogen doen, maar altijts geprefereert blijven voor anderen. Belovende voorts de voornoemde Dirck Janss. ’t selve kint met alle neer- sticheijt daertoe te sullen houden, om d’ voornoemde Hendrick Evertss. sijn huisvrouw ende familie te obedieren ende gehoor- samen als een kint ende dienstmaecht schuldich is ende behoort te doen, zonder dat den voornoemden Dirck Janss. oock zal vermogen, ’t sij door eenige dachten van een slach oft woorden (gelick sulcx wel geschiet) ’t selve van daer te nemen off daer- over eenige actie te soecken. Ende of’t gebeurde, dat den voornoemden Hendrick Evertss. oft zijne huijsvrouw voor ’t expireren van de voornoemde jaren deser werelt quame te overlijden, sal ’t tot gelieven van de lanx- levenden staen, omme ’t voornoemde kint te mogen houden, oft anders aen den vader overleveren, sonder dat denselven ter saecke van dien in ’t minsten eenige actie sal cunnen oft mogen UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 54