47 XIV. pretenderen in eeniger manieren, ende is hiermede te niete gedaen soodanich contract als desen aengaende op den 6en Au- gusti laetsleden voor den notaris Fijck van Lintschoten ende sekere getuijgen is gepasseert. Verbindende tot onderhoudinge van ’t geene voorss. de voornoemde comparanten respective hun persoon ende goederen, roerende ende onroerende d’selve subjecterende allen rechten ende rechteren, renuncherende van allen exception ende privilegiën desen eenichsints contrarië rende. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage, ter presentie van Maerten Boogert ende Arent Paeu, beijde wonende alhier in den Haege, als gelooffwaerdige getuijgen hiertoe versocht. Dierck Jansen van Waessenburch. Henrick Evertsen van Steijnen. Maerten Bogherts. Arent Pau. J. A. van Warmenhuijsen, not. publ. 1622. Protocol van notaris J. A. van Warmenhuijsen. Op huijden den tweeden October 1630 compareerden voor mij Lambert Rietraet, openbaer notaris bij den Hove van Hol- lant geadmitteert in 's Gravenhaege residerende, de regenten van den Tuchthuijse alhier, ten eenre ende Maeijken Tonis. wede. van Claes Janss van der Sluijs, geassisteert met mij notaris ondergeteeckent, haeren gecoren voocht in desen. ter andere sijden. Ende verclaerden te saemen veraccordeert te sijn, nopende het onderhout Van Anthonis Claess, haeren soone in Jt voorseijde Dul ende Tuchthuijs sijn leven lanck geduerende soo in cost ende dranck als andere behouften. Te weeten dat de eerste comparanten belooft hebben ende beloven bij desen den voorseijden Tonis Claessen in den voorseijden Tuchthuijse sijn leven lanck van cost ende dranck ende andere nootdruften te sullen versorgen. Daervoor de voorseijde Maeijken Thonis belooft aen de voorseijde regenten aleer haeren voorseijde sone daerinne sal werden gebrocht aen den voorseijden huijse gereet te betaelen twee hondert gulden eens met een bedde, twee paer slaeplaeckens ende twee deeckens te sullen alsdan mede innebrengen, welcke goederen in denselven huijse, zoo UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 55