Michiel Matheus de Bije. Pijeter Cravels Coster. 48 XV. Davidt la Faille. Augusti 1661, compareerde voor mij, Jtr—van i ’s-Gravenhage residerende ende den getuijgen naergenoempt, d’heer Abraham d’Azevedo, woonende alhier in den Hage. Ende heeft voor mij notario voorsseijt, verclaert, dat Anthony Aerde, in den jaere 1648 off 1649 op ’t Recijff van Farnambuque opgebracht zijnde, aldaer voor slave is vercoft geworden, hij denselven heeft gecoft, ter Op huijden den 26sten 1 Walterus Rietraet, openbaer notaris bij den Hove Hollandt geadmitteert, in -- bij ’t affsterven van den voorseijden Thonis Claess als bij desselfs vertreck aldaer sullen moeten blijven. Ende voorts alle jaeren aen de voorseijde ofte andere regenten in tijde sijnde, te sullen betaelen hondert guldens, daeraff het eerste jaer vervallen sal opten tweeden Octobris 1631, in welcke betaelinge sij van jaere tot jaere sal continueren soo lange haeren voorseijde soone sal leven, ofte gehouden sijn in den voorseijde Tuchthuijse te blijven. Tot naercominge ende voldoeninge van 't geene voorseijt is, de voorseijde Maeijken Theuniss bij desen is verbindende hare persoone ende goede ren, roerende ende onroerende, hebbende ende vercrijgende egeene uijtgesondert, maeckende deselve subject allen rechten ende rechteren. Ende belooft sij mede voor de voldoeninge van allen dien te sullen stellen suffisante cautie ende daeraff acte aen de voorseijde regenten overleveren, aleer haeren voor seijde sone in den voorseijde Tuchthuyse sal werden gebracht. Alles sonder arch oft list. Versoeckende sij comparanten bij mij notario acte gemaeckt ende aen haerluijden gelevert te werden, een ofte meer instrumenten in behoorlijke forme. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhaege. ter presentie van Bartholomeus Janss, schoenmaecker ende Arent Steur, cleedermaecker, als getuijgen hiertoe gerequireert, die desen met de voorseijde comparanten ende mij notario hebben ondergeteijckent. Bertholomeus Janss. Arent Steur. Lambert Rietraet, nots. publ. Protocol van notaris L. Rietraet. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCI-IE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 56