49 XVI. Novembris 1642 compareerden 4 somme van twee hondert guldens. Verclaerde hij comparant den voornoemden Anthony Aerde bij desen t'ontslaen ende te stellen op vrije voeten, om elders sijn proffijt te soecken, daer ’t hem believen ende goet duneken sal. Versoucke derhalven aen allen officieren ende justicieren van wat staet ende conditie dieselve sijn, dat sij denselven laeten passeren ende repasseren, soo te waeter als te lande, ende hem des noot zijnde, alle goede bevorderinge ende assistentie te be- wijsen. Consenteerde hij comparant hieroff bij mij notario acte gemaect ende hem gelevert te werden een off meer instrumenten in dusdanige formae. Aldus gedaen ende ge- passeert in ’s-Gravenhage, ter presentie van Sinjeur Johannes Neringh ende Wouter Hasselmans, getuijgen, die dese metten gemelten heere comparant ende mij notario hebben onder- geteijekent. Op huijden den 265te” Novembris 1642 compareerden voor mij Lambert Rietraet, openbaer notaris, bij den Hove van Hollandt geadmitteert, in ’s Gravenhaege residerende ende den getuijgen naergenoempt, Quirijn van de Lobbrecht, con- trerolleur van de Fortificatiën der Vereenichde Nederlanden ter eenre ende Herman Reumers geassisteert met Caspar Reumer, woonende tot Deventer, sijn vaeder ter andere zijden, ende bekende de voornoemde Sr. van den Lobbrecht dezelven Herman Reumers met consent ende believen van zijnen voor- genoemden vaeder tot sijnen conducteur aengenomen ende hij Reumers sich in deselve Sr. Van der Lobbrecht dienst be geven ende verbonden te hebben, omme denselven voor eenen tijt ende termijn van vier achtereenvolgende jaeren ingaende metten date deser als conducteur overal wel ende getrouwe- lijck te dienen, met conditie dat de voorseijde Reumers de eerste twee jaeren vrijen disch bij den voornoemden heere contrerolleur sal hebben ende de leste twee jaeren mede den UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. AB. Abraham d’Azevedo. J. Neringh. W. Hasselmans. W. Rietraet, notaris publicq 1661. Protocol van notaris W. Rietraet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 57