5° Harmen Roemer. XVII. vrijen disch, soo lange ’t leger nyet en gaet te velde. Maer ’t leger te velde gaende, soo sal de voornoemde Reumers sijn eijgen cost dan hebben ende genyeten de gagie dye ’t landt hem is toeleggende. Ende sal de voorseijde Reumers hem in zijnen dienst wel ende getrouwelyck draegen, ende’t gene hem dyenaengaende bij zijnen voornoemden meester geordonneert ende gecommandeert sal worden neerstichlijck ende vlijtichlijck naercommen ende volbrengen, zoo ende gelijck eenen con ducteur met eeren toestaet. Daervoor sijn voornoemden vader hem is sterckmaeckende ende mits desen instaende, ende tot naercominge van allen dijn verbinden parthijen ten wedersijden hunne persoonen ende goederen tot allen rechten ende rechteren bedwanck. Aldus gedaen ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter presentie van Franchoys Verthogen ende Willem Guillaume, clercquen als getuijgen. Caspar Roemer. F. van Verthogen. Crijn Lobbrechtss. Willem Guillaume. L. Rietraet, notaris publicq. Protocol van notaris L. Rietraet. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huyden den vierden Marty XVIe vijffenveertich com pareerden voor my Lambert Rietraet openbaer notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteert, in 's Gravenhaeghe residerende ende den getuygen naergenoempt Sijne Excellentie d’ heer Fran cisco de Sousa Continho, ambassadeur van sijne Con. Majesteit van Portugael ter eenre, ende Michiel Timmerman, vuyrwercker ende tegenwoordich petardier woonende op het Sas van Gent ter andere zijden, ende sijn met malcanderen veraccordeert ende overcommen nopende ’t naervolgendete weeten dat de voornoemde Michiel Timmerman belooft heeft ende belooft midts desen aen hoochgemelten sijne Majesteit van Portugael in zijne voorsz qualiteyt in Portugal, ende voorts over al daer hem zulcx sal werden geordineert wel ende getrouwelijck te dienen den tijt van drye achtereenvolgende jaeren, ingaende metten daege, dat hij Timmerman op de reyse naer Portugael de uuterste tonne van de Maese, Zeelant ofte Texel sal wesen gepasseert ende naer expiratie van de voorsz drye jaeren sal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 58