5i hij van zijnen dienst ontslagen sijn ende mogen vertrecken ende gaen daer ’t hem gelieven sal. Item soo sal de voor noemde Michiel Timmerman in qualité als boven schuldich ende gehouden sijn hem in de conste offampt van vuyrwercker ende petardier naer behooren te quyten, te weeten in groote, cleyne ende hantgranaten, vuyrballen, sprincktonnen, storm- kransen, stormspiesen ende brantscheepen uuttewercken, ende mede als petardier groote ende cleyne petarden te ge- bruycken, daer het van noode sal zijn, tegens den vyant. in dienste van hoochgemelte sijne Majesteit ende alles voorders wes tot zijn voorsz ampt mochte specteren ende dienstich zijn. De voornoemde Michiel Timmerman zal mede een conducteur ofte knecht met sich uut dese landen neemen, ende op zijne eygen costen mainteneren, geduyrende den voorsz tijt van drye jaeren, die bequaem sal moeten wesen, omme hem in sijn voorsz officie off ampt te connen dienen ende behulpzaem zijn. Sal oock hier te lande borge stellen voor de voldoeninge ende naercomminghe van ’t voorsz is, mitsgaders oock voor de penningen dye hij van hoochgemelte sijne Excellentie alreede op de handt ontfangen heeft, ende noch ontfangen sal. Voor allen welcken sijnen voorsz: dienst sijne Excellentie de voornoemde heere ambassadeur belooft mits desen, dat aen den voorsz: Michiel Timmerman in Portugael betaelt sal worden de waerde van hondert vijfftich Carolus gulden Hollants alle loopende maenden. voor hem ende zijnen conducteur of knecht naementlyck de twee ende eenen halven guldens ofte hondert grooten gereeckent voor een yeder Portugeesche ducaet, gelyck het gemeene gebruyck daervan is. Item sal sijne Excellentie aen den voornoemden Timmerman noch betalen ofte geven hondert guldens eens voor zijn op- breecken van woonplaetse ende vervallinge der oncosten, sonder dat hem ter zaecke van dyen yets aen sijne gagie sal werden gecort, of hij gehouden wesen daeraff eenige restitutie te doen. Sijne Excellentie sal hem hier te lande advanceren ende op de handt geven, drije maenden gagie, dye hem in Portugael gecort sullen worden aen zijne gagie met vijfftich gulden ter maent, tot ter tijt toe de voorsz drye maenden gagie zullen sijn. gerembourseert ofte betaelt. Welcke voorsz gagie sal ingaen als boven te weeten soo wanneer de voornoemde Timmerman op de reyse nae Portugael sal zijn gepasseert d’uuterste tonne van de Maese, Zeelant ofte Texel. Sijne Excellentie sal hem Timmerman mede vrije passage UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 59