52 de kajuit met den schipper daer Protocol van notaris L. Rietraet. Francisco Sousa Continho. Michyel Timmerman. N. Ravensborch. W. Potter, 1645. L. Rietraet, nots. publ. 1645. Duarti Gutterres Stocks. ende montcosten verschaffen, tot dat hij in Portugael sal wesen gearriveert, mits eetende in de kajuit met den schipper daer mede hij sal overvaeren. Sal mede goede cautie stellen voor zijns Timmermans drye jaerige gagie hier te lande, van aen hem alhier betaelt te sullen worden alsulcke gagie, als hij in Portugael soude te cort mogen werden gegeven, daeraft' aen hem Timmerman alreede acte gepasseert voor den notaris Jan van Aller Andriessen aen den persoon van Wouter Abrahamsz, coopman tot Rotterdam is behandicht. Bekennende de voornoemde Michiel Timmerman dyenvolgens alnu contant uuyt handen van meergemelte sijne Excellentie ontfangen te hebben de voorsz hondert guldens tot vervallinge van zijne oncosten, mitsgaders noch de somme van vier hondert vijfftich gulden voor de voorz drye maenden gagie ende is dijenvolgens gecompareert Sr. Niclaes Ravensberch, mede mr. vuyrwercker deser landen ende heeft hem gestelt borge ende cautionaris als principael voor den voornoemden Michiel Timmerman voor het naercommen van de voorsz conditiën, behoorlijcke exercitie ende quytinge van zijn voorsz ampt in Portugael ten dienste van sijne hoochgemelte Majesteit ver bindende daervoor zijnen persoon ende goederen tot allen rechten ende rechteren bedwanck, renuncierende allen beneficiën ende remedien van rechten soo civile als militaire, dye hen hyer tegens souden moghen patrocineren ende te stade commen ende specialyck mede de beneficiën ordinis ende excussionis, daeraff hen d’effecten bekent gemaect zijn. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhaege, ter presentie van Sr. Duarti Gouterris, factoor van sijne meergemelte Majesteit ende Willem Potter, clercq mijns notaris als getuygen hyertoe gerequireert, dye dese met sijne Excellentie voornoemt, Timmerman ende mij notario hebben ondergeteekent. uit de protocollen der haagsche notarissen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 60