53 XVIII. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den vierden Augusti 1630, compareerden voor mij Lambert Rietraet, openbaer notaris, bij den Hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhaege residerende ende den getuijgen naergenoempt, Jouffroue Anna Vos, soo voor haer selven, als haere andere broeders ende susters, dewelcke sij in dese is ver vangende ende haer voor deselve sterck maeckende, ter eenre ende Johan van der Camme, soone van Joncker Jacob van der Camme zaliger, adelborst onder de compagnie van denheere grave van Hoornes, ter andere sijde. Ende zijn met malcanderen geac- cordeert ende overcomen nopende de vacerende luitenantsplaetse onder de compagnie van cappiteijn Waddel, dije met het over lijden van Joncker Willem Vos, der eerste comparante broeder zaliger is comen te vaceren. Te weeten dat indyen de voorseijde van der Camme mette voorseijde luitenantsplaetse wordt ge- beneficeert, dat hij in sulcke gevalle, ende andersints nijet, belooft heeft ende belooft midts desen. aen de voorseijde Jouffroue Anna Vos ende consorten te betaelen derthien hondert gulden, te weeten vier hondert gulden gereet, off soo haest hem de voor seijde luitenantsplaetse sal wesen geconfereert ende voorts alle jaeren vervolgens gelijcke vierhondert vijfftich gulden totdat de somme van derthien hondert gulden effectuelyck sal wesen vol- daen. Verbindende de voorseijde van der Camme daervoor sijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, tegenwoor dige ende toecomende tot allen rechten ende rechteren bedwanck, ende specialijcken mede ook sijne gagie dye hij als luitenant van de voorseijde compagnie van cappiteijn Waddel sal comen te ge nieten, mitsgaders alsulcke herediteijt als hem aenbestorven is toebehoorende, uijtenhooffde van Jonkvrouwe Agniete Cappier van Calslagen, sijns comparants over-oude moeije, huisvrouwe was van wijlen d heere Willem Martini, in sijn leven eerste presi derende raedt van den Raede van Brabant, alhier residerende. Alles sonder fraude, arch ofte list, soo sij comparanten ver- claerden. Versoeckende sij comparanten hieraff bij mij notario gemaeckt en haerluijden gelevert te werden een off meer instru menten in behoorlicken forme. Aldus gedaen ende gepasseert ten woonhuijse van mr. Pieter Gillis, griffier van den voorss. Raede van Brabant, ter presentie van denselven heere griffier ende den heere Anthoijne de L’Her mite, advocaet voor den Grooten Raede tot Mechelen, als ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 61