Jan v. d. Kammen. 54 XIX. P. Gilliss. Lambert Rietraet, notaris publicq. Protocol van notaris L. Rietraet. Anna de Voss. A. L’Hermite. tuijghen hiertoe gerequireert, dye deselve mette voorseyde comparanten ende mij notario hebben ondergeteijckent. acte. Alsoo de ritmeesters ende capiteijnen van de ongerepa trieerde troupes niet hebben connen vercrijgen dat de Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant wilden op haer nemen te betaelen de interesten, soo verschenen op het achterstel der voorseijde officieren geaccepteert bij de gemelde Heeren Staten van Hollant den 23 Meert 1644, maer eerst bij obligatie voldaen den eersten July 1646 ende hierdoor gevonden hebbende de excessive costen van betaeling in welcke sij gelaten worden, alsmede de onbehoorlijcke contracten ende interesten, diehaer respective solliciteurs eenige iaeren herwaerts haer affgeperst hadden. Soo ist dat om haer te ontlasten van dese swaerig- heden sij respective officieren met malcanderen geresolveert sijn geworden, gelijck sij in cracht van desen haer verbinden de rechten ende hoven van Justitie, om in particulier het Hoff van Hollant te emploijeren, om van de voorseijde onbil- licke contracten ende onbehoorlijcke bij de solliciteurs genomene interesten gedechargeert te worden. Ende om de saeke te beginnen ende te eijndigen sal de advo caten daertoe noodeg alsmede de procureurs hier met bestellen ende mits desen voor bestelt houden; maer insonderheijt hebben sij versocht ende als directeur van dese saeke aengenomen den Heere Nyevelt, deselven hiermede authoriserende tot alle hetgene wat gerequireert wort tot uijtvoeringe van het proces, ende hebben die boven het salaris als advocaet, hem daer voor ter maent belooft voor suijver moeijten te geven een tractement van vijff ende twintig Car. guldens; ende hebben de voorseijde officieren, die tegenwoordich alhier in den Hage sijn tot bevestiginge vant gene hierboven verhaelt is, desen met eijgen handen onderschreven, beloovende voor vast, bondig UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 62