Anthony Kruijff. Johan van Brincken. 55 Besanqon. XX. P. Hervoort. A. Stookhuizen. Op huijden den tweeden Juny 1626 compareerde voor mij notaris ende getuijgen ondergeschreven de edele Willem Schouten, gewesene colonnel in de Bahy de Todos Santos ende heeft geconstitueert ende volle macht gegeven, alsoo hij volle last ende procuratie mits desen was gevende aan sijnen broeder Hendrick Schouten, conterolleur van de fortifacatien der Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, omme uijt sijne constituants name te ontfangen uijt handên van den Heere Jacobus Calff, gewesen fiscael in de Bahy voor- seit de somme van vijffhondert gulden over coop van een silvere laeckens wambaes een blauw fluwelen brouck vol silvere passementen geboort, een paer blauwe hosebanden met silvere canten, een rappier met een fijn silver gewest den bandtdeegen met fijn silver beslach welcke voorseide partien monterende als boven tot vijffhondert gulden bij heere fiscael gecoft heeft nyet op sijne gagie, maer te betaelen uijt sijne propre ende pryve middelen in presentie van den Secreten Raedt ende Crijchsraet aldaer in de stadt Salvador. Noch te ontfangen bij den heere directeur Steven Racquet de somme van vijfihondert sevenentseventich gulden bij hem Raquet van de constituant ter plaetse ende presentie alsvooren gecoft dese volgende partije eerst een grauwen mantel met grauwfluweel gevoedert, een silver ende goutlaeckens wambas een grauwe laeckensche brouck met vier brede goude ende silvere passementen een paer zijde hoosen ende hoosebanden met goude canten, noch C. VAN DEN BOETSELAER, mede procuratie hebbende van kapitein Rudolph van Munster. v. Raveswaeij. Protocol van notaris L. Rietraet. ende van waerden te sullen houden, tgene bij den voorseijde Nijevelt in desen sal werden gedaen, onder verbant als naer rechten. Actum, Hage den twaelffden Maert 1647. A. ter Voort. N. van Santvoort. R. Veren. H. Buweinckhausen. van Walmerod. Dupin. UIT DE PROTOCOLLEN DER I-IAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 63