56 Protocol van notaris J. de Jonge. XXI. Willem Schouten. J. VAN DER WlJCK. Ph. Des Prez. een roode scharlaecken rock gevoert met root fluweel met goude knoppen daerop, daerioe een goutlaecken wambasmet een roode gefigureerde caffa brouck met goude trensen geboort, noch een wit ermosijne wambas ende een oraigne fluwele brouck dit alles met goude ende groene sijde knoppen beset; noch te ontfangen van Jan Piere de Gembre van Bassevelt, gewesene capiteijn in de Bahy voorseit de somme van hondert- eenentsestich gulden spruytende uijt coop van een swart satijne cleet gesneden op twee coleuren armosijn met rode sijde hoosen ende hoosebanden met goude canten, dit alles gecoft ter pre sentie ende plaatse alsvooren, welcke voorseide sommen bedragende 1238 gulden hij geconstitueerde sal mogen ontfangen quitantie daervan verleenen in forma de penningen daervan te procederen te mogen distribueren naer sijnen eygen vrijen wille ende wel gevallen, want hij constituant deselve somme van 1238 gulden gequitteert heeft ende quitteert mits desen in handen van hem geconstitueerde, dit onder verbandt als naer rechten. ’tWelck aldus is gedaen ende gepasseert daer present waren IJsbrandt van der Wijck, advocaet voor den Hove van Hollandt ende Philips des Préz, als gelooffwaerdige getuijgen tot desen gebeden die dese neffens den comparant hebben geteijckent. Mij t’oirconde J. de Jonge, nots. publ. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Alsoo t’anderen tijde veele ongeregeltheden sijn gebruijckt onder ’t collegie der Tambourijns van de Cloveniers-Schutterije alhier in ’s Gravenhaege, daer uijt oock veele ende menich- fuldige questien ende geschillen sijn ontstaen geweest, soo int inhaelen van haere nieuwen jaren, ende andere extraordinarise prouffijten, die geduijrende 't geheele jaer waren voorgevallen. Welcke prouffijten, sommige van hun collegie alleen altoos hebben genoten ende d’andere daerop sien, ende oversulcxs causeerde een groote oneenicheijt ende scheuringhe, tgene deselve voorgenomen hebben, soo veel doenlijck te zullen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 64