57 weeren. Hebben derhalve op het goetvinden ende welbehagen van de Ed. Heeren Schoudt, Burgemeesteren ende Regierders van ’s Gravenhaege voorgestelt eenighe articulen, waernaer een ijder hem sal hebben te reguleren. In den eersten soo is goet gevonden ende geresolveert dat de extraordinarise prouffijten die in een geheel jaer sullen vallen, sullen werden geinnet naert beurt van maent tot maent, ’t welck ingaen sal p° Meij 1635 toecomende. Te weeten wanneer alhier mochten arriveren eenighe ambassadeur ofte ander groot cadet, die men met de tromslach sal vereeren. Tgunt sullen gehouden sijn waer te nemen die geene die onder soo- daenich ’t vendel sullen zijn, volgens de lootinge hier achter aengestelt ende souden gehouden sijn om yemandt van de tambourijnen van de andere vendels daervan reekeninge te doen. Dat niemandt van ’t collegie dat haer maent is en sullen vermogen yemandt vreemts buijten ’t collegie sijnde te gebruy- cken omme yewers eenich tromslach met haer te doen, maer gehouden sijn (in gevalle daer een ofte meer waeren die het nyet mochte gelegen comen tselve waer te nemen) te nemen van haere confraters onder den eedt sijnde op de boete van te verliesen het effect ofte innecomen van haer nieuwe jaer, tgene deselvigen die contrarie gedaen sullen hebben, alsdan afgecort ende onder ’t gemeene collegie verdeelt sal werden, ofte anders verteert, soo het deselvige sullen goet vinden. Ende ingevalle bevonden werde dat yemant van ’t collegie dewelck het sijn maent niet en is, in eeniche huijsse, hoedanich het oock soude mogen wezen, gegaen te hebben om aldaer den tromslach te gebruijcken, ofte eenich teecken van blasoen ofte andersints als tambour van de schutterije gethoont heeft, tsij ofte deselve prouffijt treckt ofte niet, sal insgelijcxs ver liesen het effect hier vooren geseijt. Ende als het nieuwe jaer is, soo sullen de tambourijns in ’t gemeene onder hare collegie deelen, soodanige nieuwe jaeren als haer ordinaris wordt vereert, bij sijne Excellentie, de heeren Magistraten ende andere plaetsen meer, daer deselve op de ordinaris lijste staende sijn ende anders niet. Alsoo in dezen beslooten is, dat de tambourijns, yder onder sijn vendel, ten tijde van ’t nieuwe jaer niet verder sullen mogen gaen, omme eenigh nieuwe jaer te vorderen als bij de officieren, onder yder van desselfs vendel resorterende, ende UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 65