58 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. ’t gundt deselvige aldaer vereert wert, sail 't selvige bij de 3 tambours, onder wat vendel dat het oock is, gedeelt werden, sonder yemandt anders daervan reeckeninge te doen. Ende al wat prouffijten geduijrende de maent van January, als yder bij sijne officieren heeft omgeweest, sullen werden in ’t gemeen gedeelt. Sonder daerinne malckanderen te mogen frauderen op pene alsvooren is verhaelt, ende nae expiratie van deselve maent sal yder vendel wederomme sijn beurte volgen, ende alles genieten tsij van omslach ofte andersints de trommeltouchers ’t gundt yder in sijn maendt verwalen sal. Ende opdat hierinne ende op alles mach werden gehouden goede ordre. soo sal den outsten tambour, wiens vendel voortreckt het geheele jaer dienen als major van ’t heele collegie, ’t welck sal omgaen van de eersten totten laetsten ’t gene innegaen sal den isten Mey 1635 toecomende. Alle ende ijder van ’t collegie sal d’major dewelcke alsdan dienen sal in alle billicheijt’t gundt deselvige haer tot eenigheijt ende eendracht sal voorhouden te gehoorsamen op peijne van te verliesen ’t effect hiervooren geroert. Ende als yemandt van ’t collegie comt te overlijden ofte yemant van desselfs huijsgesin, sullen deselvige gehouden sijn mede te begraeffenisse te gaen op een boete van 6 stuijvers, waervan de wete sal doen de jongste tambour, die in ’t col legie lest aengecomen sal sijn. Welcke boeten sullen werden geinnet ende ontfangen bij den deecken die het sijn beurt es ende daervan ’t gemeene collegie, als Jt nieuwe jaer is reecke ninge te doen, om alsdan in ’t gemeen verteert te werden. Lootinge van de maanden eerst, het witte vendel, hetblaeuwe, het orangie, blange, bleu. Nyemandt sal vermogen ten tijde van onse vergaderinghe te moveren eenighe questie daeruijt eenigh gevecht mocht comen te ontstaen, te vloecken ofte te sweeren op de boete van 20 stuijvers, ’t gunt alsvooren van zijn nieuw jaer zal werden gecort ende comen ten proufiïjte van ’t gemeen. Ende oft yemandt de boete die dselve hadde verbeurt nyet wilde voldoen ende betalen, sal denselvigen als perturbateur ende oproermaecker gekent werden, ende uijt het collegie gesecludeert blijven. Ende opdat wij alle ’t gundt voorseijt is belooven naer te comen soo hebben wij desen elcx met ons eijgen handt onderteijckent den a6sten Marty 1635. Ende hier van heeft de voorganck de tambours (als daerom geloot hebbende) van ’t witte vendel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 66