59 ’t blaeuwe vendel, XXII. ende major Ernestus Cosijn, tambour van als die op ten isten Meij 1635 voortrecken. Volgen de merken van Jan Leendertss, Anthony Nijburch, Elias Hermans, B arent Janss, Gerrit van Goch, Jonas Thomass, Anthony Arentss, Anthony Jonass, Claes Harmenss, Jonas Jonass, Ernestus Cosijn, en de handteekening van Abel Jansen. Protocol van notaris H. Van Nijenburch. Op huyden den 16 January anno 1644, compareerde voor mij Dirck van Schoonderwoert, notaris publicq etc. en den naer- genoempde getuygen, Vrouwe Cornelia Berckhout, huysvrouwe van de heer admirael Maerten Herbertz Tromp, ende heeft bij waere woorden ende haere consciëntie in plaetse van eede, geaffirmeert ende verclaert, waerachtich te sijn, dat sij vrouwe comparante op den 2isten November des voorleden jaers 1643 thaeren huyse alhier in den Hage, behandicht heeft aen Belitge Jochems dr., woonachtig binnen Ravesteyn thien pont fijn vlas, ende tien pont fijne snuyt, met last omme deselve tot Rave steyn, onder de soldaeten vrouwen, te laeten spinnen, gelijck sij Belitge Jochems ’t jaer te vooren, vijffentwintich ofsessen- twintich pont soo vlas als snuyt, voor haere vrouwe comparante aldaer hadde laeten spinnen, daervan sij haer ’t spinnegelt oock hadde gesonden. Verclaert sij vrouwe comparante vorders, dat sij met de voorschreven Belitgen Jochems op den voor schreven 2ie“ November 1643 onder anderen is versproocken geweest, dat sij het spinnegelt soude inhouden, om als liet gaern van ’t voorschreven vlas ende snuyt soude werden over- gestiert, tselve spinnegelt soude betaelen aan eenen Hendrick Jansz, keurmeester van den harinck tot Rotterdam, alsoo sij Belitgen Jochems verclaerde, dat sij van hem harinck daerover soude haelen, gelijck deselve ook heeft gedaen, volgens de rekeninge hiernevens gaende, ende alsoo de vrouwe compa rante op gisteren verstaen heeft dat des voorschreven Belitgen Jochems alle haer goet uyt haer huijs is gehaelt, om voor voldoeninge van schulden, bij executie vercoft te werden, onder welcke goederen mede sijn haer vrouwe comparante voor schreven thien pont vlas ende thien pont snuyt, mitsgaders den harinck, toecomende den voorschreven keurmeester van UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 67