6o XXIII. den harinck tot Rotterdam, soo verclaerde sij vrouwe compa- rante derhalven om de voorschreven redenen, bij desen ernstelijk te versoecken de heeren van de cryschraedt des guarnisoens der voorschreven stadt Ravesteyn, ten eynde deselve gelieven aen thoonder deses te laeten volgen de voorschreven haere thien pont fijn vlas ende thien pont fijne snuyt, mitsgaders den geseyden harinck, naerdien sij vrouwe comparante anders- sints den harinck niet en sal betaelen, als geen reden sijnde, dat sij arbeytsloon van spinnegelt soude betaelen, alvooren het gaern van ’t selve, haer sij geworden ende toegesonden. Ende consenteerden derhalven hiervan acte in gewoonlijken forma. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage, ter presentie van Bartholomeus Notte, secretaris van de heer admirael Tromp ende Dirck van Schelluynen, als getuygen ten desen versocht. Cornelia Tromp. Bartholomeus Notte, secretaris. D. van Schelluynen. D. V. Schoonderwoerth, notaris publicq. Protocol van notaris D. van Schoonderwoerd. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den achsten Aprilio 1630 compareerden voor mij Lambert Rietraet, openbaer notaris, bij den Hove van Hollandt geadmitteert, in ’s Gravenhage resideerende ende den getuijghen naergenoempt d’eersame Anthony Willemart als deken van ’t hoedemaeckers gilde in ’s Gravenhaeghe, ende vervangende de hooftmans van ’t selve gilde, ter eenre, ende Johan de Lorzij, mede hoedemaecker ter andere sijde. Ende zijn met malcanderen in ’t minnelijck veraccordeert ende overcomen dat de voorseijde Johan de Lorzij in ’t voorseijde gilde als meester alhier zal worden ontfangen ende aengenomen ende tot dyen eynde sal moghen beginnen de prouve daertoe staende te maecken, met conditie dat alvooren de voorseijde prouve sal worden opge nomen, ende de voorseijde de Lorzij als meester geaccepteert, deselve de Lorzij bij wettich bescheijt der stede van Huije in den lande van Luijck sal thoonen dat hij bij sijnen vaeder aldaer ’t hoedemaeckers ambacht geleert ende sijne leerjaeren naer behooren voldaen heeft. Ende soo geseijt wort dat hij naer date, dat hij van zijnen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 68