6i XXIV. L. Rietraet, notaris publicq. Protocol van notaris L. Rietraet. Anthony Wijllemart. ’t Merk van Johan de Lorzij. Henry de Mangnee. X ’tMerk van Jan Maurits. CoRNELIS AnDRIESS. vaeder was gescheijden sich binnen Antwerpen sonde hebben begeven, ende aldaer noch eenige jaeren voor leerknecht hebbe gevrocht, dat hij de Lorzij t’contrarie van dyen bij goet bescheijt van mr. hoedemaeckers van Antwerpen sal hebben te blijcken ende soo verre hij insgelijcx blijft in gebreke tselve te voldoen dat sijne prouve nyet opgenomen, ende hij als meester onder ’t gilde nyet en sal worden aengenomen. Ende dat de voorseijde Johan de Lorzij, de voorseijde respective attestatien ende be- scheijden sal overbrengen, belooffde Henry Mante, mede mr. hoedemaecker alhier, dat de voorseijde de Lorzij nyet en sonde naerlaeten te effectueren, hem te dyn eijnde stellende borghe ende cautionaris als principael voor den voornoemden de Lorzy. Ende voorts voor alle costen, schaeden ende interesten dye te saecke van dyn souden mogen worden gedaen ende geleden, tot de effectuele overleveringe van voorseijde attestatien incluijs. Verbindende daervoor sijnen persoon ende goederen tot allen rechten ende rechteren bedwanck, salvo indemniteijt, dye de voorseijde de Lorzy belooffde te sullen doen. Onder verbant als vooren. Alles sonder fraude, arch ofte list. Aldus gedaen endegepasseert in’s Gravenhaeghe, ter presentie van Johan Maurits, weert in „de Vergulde Cat,” ende Cornells Andriess, mede mr. hoedemaecker alhier, als getuijgen hyertoe gerequireert dye dese mette voorseijde partijen ende mij notario hebben ondergeteeckent. Compareerde den lesten Julij 1624 voor mij notaris etc. ende den getuijgen hyerna genomineert Gerrit Everts, meester borduijrwercker alhijer in den Hage, oudt 29 jaren ende heeft ten versoucke van den heere generael Nispen bij sijne eere, trouw ende vromicheyt geattesteert ende verclaert in plaetse UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 69