Prof. Brugmans bezorgt in dezen bundel wederom de uitgave eener verzameling notarieele acten, die bij het maken van klappers op de protocollen der Haagsche Notarissen voor den dag zijn gekomen. Het nut van dit werk, dat door de subsidie der gemeente en door de vrijwillige bijdragen van vele leden onzer Vereeniging mogelijk is geworden, springt hierbij duidelijk in het oog. De kennis van het huiselijk leven van ons voorgeslacht, waarvoor de notarieele acten de voornaamste bron zijn, wordt eveneens verrijkt door het artikel van den heer De Haes over „Een aanzienlijk Katholiek Hagenaar in de 18e eeuw.” De schrijver heeft hier geput uit de aanteekeningen van Mr. Reinier Bernhard Hoynck van Papendrecht, die nog in het familiearchief van dit bekend geslacht berusten. Mogen de bezitters van dergelijke aanteekeningen of ge denkschriften, die in ons land zoo zeldzaam zijn, hierin aanleiding vinden dit kostbaar materiaal door den druk be kend te maken. Dr. Van Gelder geeft een vervolg op zijn bronnenpubli catie van de geschiedenis der Haagsche lakenindustrie, ter wijl de heer Vermaas een en ander mededeelt over het Visscherijbedrijf te Scheveningen en over den Scheveningschen vischafslager Adriaan Coenen, die een merkwaardig hand schrift over de visscherij heeft nagelaten, dat op de Kon. Bibliotheek berust.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 6