Jacob Jacobsz. 63 XXV. Op huijden den sevensten Octobris 1635 compareerden voor mij Lambert Rietraet openbaer notaris in ’s Gravenhaege residerende ende den getuijgen naergenoempt Mr. Laurens Aernouts, nagelsmit ende Pieter Sauvagie mr. pistoolmaecker beijde burgeren ende ingesetenen van ’s Gravenhaege. Ende hebben ten versoecke ende requisitie van Pieter Monaert, burger ende coopman tot Maestricht, saementlijck ende elck van hun int besondere, bij mannewaerheijt, eere ende vrome- cheijt, verclaert, getuijcht ende geattesteert waerachtich ende heur wel kennelijck te zijn, dat de voorseijde Pieter Monaert is een inwoonende burger ende coopman tot Maestricht. Redenen van wetenschap alleguerende sij deposanten, dat sij metten requirant daegelijcx handelen ende trafficqueren met ijsere brieffken innehoudende, dat de deposant noyt van de Dortsche stoffen qualijck gesproocken hadde noch hijernamaels spreecken soude, seggende dat hij cort most resolveren oft hij wist raet met hem, welck brieffken hij hem genouchsam affgedrongen heeft te tijckenen, welck briefken noch is berustende onder Hans van der Meulen, ’t welck hij bekent heeft den dertichsten tegen Richardt Daubing, borduyrwercker ende hij deposant versouckt ’t selve geexhibeert soude worden opdat blijcken mach sijne handelingen in desen, welck nu geteyckent hebbende den deposant seijde: „ick houde noch mijn actie gereserveert op Hans van der Meulen omme mijn geleden schade aen hem te verhalen.” Daerop hij Hellings seyde: accordeert met malkanderen, hebt ghij eenige schade geleden, ick sal maecken dat ghij daervoor genieten suit ende vergoedet sal worden.” Anders nyet verclarende, be geerde hyer acte van gemaeckt te worden ende den requirant te leveren,’twelck aldus gedaen ende gepasseert is daer present waren Hans Joppensz. ende Jacob Jacobs, als getuijgen hyer toe geroepen, die dese mede neffens den deposant hebben getyckent ten dage ende jare als boven. Gerret Evertss, borduyrwercker. Hans Jobsz. Protocol van notaris J. de Jonge. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 71