64 XXVI. Op huijden den 8sten Octobris anno 1626 compareerde voor mij notaris ende getuijgen naer beschreven Jan Arentsz Schagen ende Joost Robbert, Lambrecht Pels, alle meesters caffawerckers, wonende alhyer in den Hage hebben verclaert ende geattesteert Jacques Pieter, Mr. sijdewercker wonende tot Delft, sijne handtwercx bij haerluijden deponenten tot ver- scheijden maelen is gebruijckt geweest tot verwen van haere zijden in alderhande coleuren ende dat sij bevonden hebben sijne gedaene ververije soodanige te sijn, dat sij daerinne hebben haere volcomen contentement sulcx dat naer haere meeninge nyemant deselve sonde connen verbeteren ende mitsdien dat sij comparanten verstaende dat den voorseiden Mr. Jaques Pieter van meeninge is te versoucken octroy voor seeckere tijt van jaeren omme alhyer in den Hage specialyck geprevi- legeert ende geoctroyert te mogen wesen omme sijne cunste van ververije alhyer te mogen alleen exerceren ende, dat sij comparanten ende alle andere zijde caffawerckers daerdeur merckelijcken souden werden gebeneficieert ende gedient ten regarde dat sij tot heure costen ende ondiensten haere zyde totte caffen buijten den Hage moeten doen verwen ende over- sulcx gaerne sagen dat den voorseiden Mr. Jaques Pieter met UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. loopen van pistoolen ende carabijns dye de voorseijde requi- rant heur is toeseijndende in plaetse van d'welcke hij kaes, booter, haringh, buckingh, visch ende andere waren uit dese provinciën naar Maestricht is ontbiedende ende in Hollant opcoopende. Ende hyer mede haere depositiën eijndigende, presenteerden deselve voor alle heeren hoven, rechten ende rechteren onder solemnelen eede te renoveren ende bevestigen. Aldus gedaen ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter presentie van Sr. Pompeus van Dulmen, clerck ordinaris ter secretarye van de Edele Mogende Heeren Raden van Staten ende Wouter Lam brechts, clercq mijns notaris als getuijgen hyertoe gerequireert. Laurens Aernout, P. van Dulmen. nagelsmit. W. Lambrechtss. Pieter Wilt. (Sauvagie) Protocol van notaris L. Rietraet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 72