Barthout Jacobss. Lambrecht Pels. 65 van XXVII. 5 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den 18 Marty 1654 compareerden voor mij Wal - terus Rietraet, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert in ’s Gravenhage residerende ende den getuygen naergenoempt Jouffrouw Catharine Galie, huisvrouwe van Sr. Jan dé la Rocque Boulihar, tegenwoordich alhier in den Hage, als last ende procuratie hebbende van haeren voor noemden man omme te contracteren uuyt crachte van de voorss. procuratie gcpasseert voor den notaris Theodore Block ende zeeckere getuygen tot Rotterdam van date den 5 Meert 1644 mij notaris vertoont ter eenre, ende Sr. Pieter de Parck ende Steven Verhorst woonende in den Haghe ter andere zijden, dewelcke door rijpe consideratiën, ende vermits de getrouwe diensten dye de voornoemde Van der Parck heeft gedaen sich gedraecht omme hem te stellen ende betrouwen onder zijn handen het secreet van charlaecken ende van sijde, in crachte van dewelcke de voorss. Van Parck heeft aangenommen ende sich verobligeert te transporteren in Vranckrijk, particulierlijk tot Tours, alwaer hij belooft te stabilieren ende furneren de gereetschappen tot de voorsz. verwerie van carlaecken ende sijde, dienstich als ketels ende andere nootelijke zaecken tot het voorsz. werck tot costen van den voornoemden Du Parck ende Verhorst, waermede de voornoemden Van Parck sich in t voorseide octroy soude mogen werden gebenificiert versouc- kende neffens dese attestatie aen de heeren magistraten den Hage ten aensien, dat de neringe van caffawerckerije in den Hage daerdeur oock sal sijn verbeetert dat myn Edele Heeren voorseid gelieven ’t versouck van octroy van den voor- seiden Mr. Jaques Pieter favorabelijck te disponeren. Aldus gedaen ende gepasseert daer present waren Wouter Jans ende Barthout Jacobss, beijde inwonende burgers van den Hage als gelooffwaerdige getuijgen hyertoe gebeden, die dese neffens den comparanten hebben geteijckent. Wouter Jansen. Joost Robaert. Dit is het merk van Jan Aerents Schagen. J. de Jonge, nots. p. Protocol van notaris J. de Jonge.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 73