66 sijn particulier is verobligerende op zijn consciëntie ende eede, denwelcken hij alreede aen den voornoemden notaris ende ondergenoemde getuijgen gedaen heeft, van ’t secret van de voorss. verwerije van carlaecken ende sijde, te sullen bedect houden, ende an nyemanden ter werelt te sullen openbaren, noch communiceren, directelijk noch indirectelijk, in eeniger manieren. Ende de voorss. De Parck in ’t voorss. werck arbeijdende ter eeren Godts sal een getrouw boeckregister houden ende gehouden sijn goede ende loffelijke rekeninge te doen an de voorn. Catharina Galie haeren man off de sijne ende mede aan den voorn. Steven Verborst alle drye maenden van alle de charlaekens, dye hij sal doen, of laeten doen binnen de voorsz. stadt van Tours, ende laeten sien den incoop van indigo, tartren ende alle andere materialen begrepen in ’t voorss. secreet, ende achtervolgens soo van de leverancie dye hij gedaen zal hebben aen de cooplieden ende andere persoenen van verwinge van laeckenen, saergien, carisen ende wolle, als oock generalycken van alle de andere saecken dye sich sullen connen verwen in scharlaecken, dewelcke hij sal laeten sien op zijn bouckregister als mede de betalin'ge van de arbeijders, ende andere mindere oncosten die mogen gedaen worden op ’t voorsz. werck ende ’t selve alles sal betaelt worden, alvooren eenich prouffijt te trecken. Ende vant proffijt die de voorsz. partijen sullen doen, sullen sij in drye partijen deelen, elck een derde paert van alle de proffijten, dye in de voorsz. verwingen sullen vallen. Ende bij aldyen de voorsz. De Parck ende Verhorst commen aflijvich te worden, soo verstaet de voornoemde Catharyne Galie ende wilt dat de huysvrouwen van den voornoemden De Parck ende Verhorst ende een van de kinderen van den voornoemden Verhorst continuere ende geniete ’t voorss. een derde paert dye haere mans in ’t leven sijnde sullen hebben, ofte haere erffgenamen alsmede oock de voorss. ketels ende gereet- schappen sullen haer blijven, totdat dye sullen sijn gerem- bourseert. De voornoemde Catharine Galie verclaert, dat niemant anders sich seggende heure kinderen te sijn, en sal iets preten deren geen recht op dese prouffijten, tensij sijlieden brengen van haerlieden volmacht. Ende de voornoemde De Parck ende Verhorst sullen niet wesen gehouden dye te kennen, sonder de voorsz. volmacht te hebben. Dit tegenwoordich contract sal duyren geheel haer leven lanek van den voorss. De Parck UIT DE PROTOCOLLEN DER ITAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 74