67 XXVIII ende Verhorst, haere huysvrouwen ende een van de kinderen van den voornoemden Verhorst alsvooren is geseijt, dewelcke belooven ende hun respectivelijck verbinden aen de voorsz. Catharine Galie ende haeren man het te onderhouden in sijne cracht ende vigeur, sonder’t selve emmermeer te contravenieren in eeniger manieren, soo voorde voornoemde Catharine Galie ende haeren man, sijne erven, erffgenamen ende actie hebbende van hen of haerlieden. Ende tot volcommen executie van alle ’t gene voorss. is hebben partijen ter wederzijden ver bonden hare persoonen ende eene iegelijke heure goederen, roerende ende onroerende, tegenwoordige ende toecommende, tot subjectie van alle hoven, rechteren en justitien, alles ter goeder trouwen. Aldus gedaen ende gepasseert in ’sGraven- hage, ter presentie van Rochus Eijckmans, clerck mijns notaris ende Willem de Raet, getuygen van geloove hiertoe gerequireert, dewelcke dese mette voorsz. partijen ende mij notaris hebben ondergeteeckent ten daege maende ende jaere als boven. (get.) W. Rietraet, notaris. Protocol van notaris W. Rietraet. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den ag'1'-" Meij 1642 compareerden voor mij Lambert Rietraet openbaer notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteert in ’s Gravenhage residerende ende de getuijgen naergenoempt Srs Leonard Pouillot ter eenre ende Floris Dario ter andere zijde. Ende bekenden met malcanderen eene compagnye aengegaen te hebben ende veraccordeert te zijn als volcht. In den eersten belooven zij comparanten te zamen eenen winckel te sullen opsetten ende houden ende tot subsidie van dyen elck van henluijden in te brengen alle de middelen dye sij tegenwoordigh sijn hebbende ende die voorts tsij door houwelijck, versterffenisse off andersints sullen commen te heb ben, ende zall alsoo alle winste als oock verlies in desen vallende gepaert ende gedragen worden halff ende halff. Ende een van haerlieden commende afflijvich te worden soo sal de weduwe van den overleden commen ende treden in deselve plaetse, ende alles hebben ende genyeten tgene derselver man uut crachte deses soude connen ende mogen genyeten. Ende zoo wanneer zij comparanten van malcanderen zullen willen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 75