68 XXIX. heer Reynier Verbolt Lionart Pouillot. Floris Darlo. L. Rietraet, nots. publ. Protocol van notaris L. Rietraet. scheijden ende samentlicke handelinge verlaeten, soo sal elck een sijne meubile goederen, cleijnooden ende juweelen dye hij voor date van dese gehadt heeft, wederom naer sich nemen ende sullen voorts alle de winckelwaaren ende andere hunne gemeijne goederen tusschen hun comparanten gepaert ende gedeelt worden halff ende halff. Ende ’t geene in de winckel off huijshoudinge te samen coopen sullen, ’t selve sal elck van henluijden voor de helft in eijgendom toecommen. Ende de een off d’ander van haerluijden eenige schulden voor date deses gemaect hebbende, deselve sal elck van heurlieden oock draghen ende uut het sijne betaelen. Beloovende partijen tot wedersijden dit contract punctelijck te sullen naercommen ende achtervolgen. Verbindende daervoor hunne respective persoonen ende goederen totalle rechten ende rechteren bedwanck, alles ter goeder trouwe ende sonder arch off list. Aldus gedaen ende gepasseert ten woonhuijze mijns notaris, ter presentie van d’ en Sr. Johan Gijssens, als getuijgen. R. Verboet. J. Gijssens. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huyden den 15 April 1653 sijn bij drie ondergeschreven meesters schilders met malkanderen ter goeder trouwen over- eengecomen ende verackordeert namentlyck Dirck Craeij, Andries de Haen ende Paulus Dynant (ende soo Cornelis Moninckx mede wil met contentement van ons drien dit ackoort ingaen, sullen ons daer in laten vinden) te weten met malkan deren te schilderen op ’thuys t Honselaerdyck alle het gene, dat daer soude mogen te doen vallen niet uutgesondert ende sullen moetten doen elck gelycke kosten ende arbeyt ende daervoor weder genieten elck gelijcke profijten ende loon ende en sal niemant van ons ondergeschreven vermogen ’t selvyge werck alleen aen te nemen ofte te maken, sonder elck sijne gelijcke porsy daer in te genieten, mits gelijck werck ende kosten te doen ende in gevalle imant contrari dit boven geschreven contrackt dede, sal evenwel schuldich sijn alle de profijten van alle het werck, dat sij soude mogen doen aen de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 76