69 XXX. andere uut te keeren, evenals hadden sij mede gewerckt naer advenant, elck sijn porsije. Onder verbant van onse onderge schreven persoenen ende goederen, jegenwoordich ende toe- comende geen uutgesondert, subjecterende die alle rechten ende rechteren ende specialycken den edelen Hove van Hollant, met alle de costen hieromme te vallen. T’oirconden desen bij ons respectivelijk ondertekent in ’s Gravenhage, ten dage, maent ende jaere alsboven, voor mij Dirck van Schoonderwoert, notaris publicq, bij den Hove van Hollandt geadmitteert, ter presentie van Berndt Boschvliet, bode ende Floris Hendrick van Gouwen- burch, als getuygen van geloove hiertoe versocht. D. Craey. Andries de Haen. Paul Dinant. Barent Bosvliet. F. H. v. Couwenberch. Met contentement van partije neme desen accoorde aen CoRNELIS MONINCKX. D. v. Schoenderwoert, notaris publicq. Protocol van notaris D. van Schoonderwoert. Op huijden den i4en Decembris 1659 compareerde voor mij Dirck van Schoonderwoert, notaris publicq, bij den Hove van Hollandt geadmitteert in ’s-Gravenhage residerende ende de naergenoemde getuijgen, Jean Paijen ende Matheus Paijen, gebroeders ende 'schilders van hun hantwerek, woonachtich tot Dordrecht, welcke comparanten verclaerden met malcanderen onderlinge versproocken ende in der minne ende vrientschap overcomen ende geaccordeert te sijn nopende het gemeen exerceren ende bedienen van haerlieder hantwerek van schil deren, gelijck sij nu een tijt langh herwaerts gedaen hebben. Ende dat in deser voegen. Eerstelycken, dat sij alle oncosten van olye, verwe, gout ende wes daeraen ende tot bevorderinge van ’t voor te vallen werek dependeert, ’t saemen sullen be- costigen ende de profijten ende winsten daervan comende, halff ende halff trecken ende genietten, malcanderen daervan alle tijt in oprechticheijt verantwoordinge ende uijtkeeringe doende als onder broeders behoort. Is vorders veraccordeert, dat van alle werek dat buijtten de plaetsse haerder wooninge soude mogen comen voor te vallen, ende gedaen werden, den UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 77