7° Jean Pa yen. XXXI. ’t Merck van Claes Arentsz. van der Maerll. F. de Roos. D. V. SCHOONDERWOERT, nOtS. pub]. Protocol van den notaris D. van Schoonderwoert. Compareerde voor mij notaris publiek [geadmitteert] bij den Hove ende den getuygen ondergenomineert ende sijn op huijden den 17™ Decembris 1626 geaccordeert ende accorderen mits desen Antonis Bouting ende Pieter Ham, beyde brandewijnmakers UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. genen, die van haer beijden sal comen uijt ende buijtten te gaen, van de te doene winste afgetrocken alle oncosten van materialen, vracht ende teercosten, voor uyttrecken ende ge- nietten sal van yeder gulden twee stuijvers, ende de reste voorts egael parten ende deijlen. Item is noch veraccordeert ende neemt Jean Paijen aen ende op sijnen laste om notitie ende pertinent boeck te houden van ontfanck ende uijtgave ende 't gene aen haer werck eenichsints dependeert, mitsgaders om schulden in te maenen ende te betaelen, daervooren hij jaerlicx tot een vereeringe sal genieten twee ponden grooten Vlaems eens. Ende oft mochte comen te gebeuren (’t welck Godt almachtich gelieve te verhoeden) dat haerlieder hantwerck soo slap ende slecht mochte werden, dat sij haer daerop met eeren niet en souden connen erneren, ende den eenen ofte den anderen van haer beijden soude geraden vinden in een ander stadt off plaets te gaen woonen ende sijn fortuijn soecken, sal ’t selve hem vrij staen te doen, ende insulcke gevalle desen haeren contracte comen te cesseren, gelijck mede bij voorval! van eenige andere goede gelegentheijt binnen ofte buijttenslants off stadt; tot naercominge ende voldoeninge van allen ’t welcke voorschreven is verclaerden sij lieden compa ranten verbonden te hebben ende verbinden mits desen haer persoenen ende goederen ten bedwanek van allen rechten ende rechteren ende specialycken den Hove van Hollandt. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Gravenhage, ter presentie van Claes Ariënsz van der Maerll ende Franscoys de Roos, clerck, als getuijgen van geloove hiertoe versocht. ’t Merck X van Matëus Paijen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 78