Jacop Janssen Booch. Karel Dispontijn. 71 XXXII. Protocol van notaris J. de Jonge. Op huijden den Xen Augustii anno XVIe vier ende’t sestich, compareerden voor mij Dirck van Schoonderwoert, notaris publicq, bij den Hove van Hollandt geadmitteert, in ’s-Graven- hage residerende, ende den naer genoempde getuijgen, Sebijntge ende inwoonders alhier in den Hage, dat sij’t samen geaccordeert sijn te branden op een ketel ende een gereetschap haerbeijde competerende de gerechte helff van tonnen ende andere gereet schap daertoe behorende, roerende ende onroerende gaende ende staende geen uytgesondert, soo is tusschen henluyden expresselick geconditioneert dat sij sullen branden elck 14 dagen tot syn eijgen proffijt nochthans alle materialen die sij sullen copen om te branden sullen sij deelen elck de gerechte helff sonder datter yemant van haer beijden sal eenige materialen copen sonder sijn confrater te kennen te geven ende sal Anthony Bouting van huijden sijnen intre doen ende continueren tot veerthien dagen, mits dat hij gehouden sal sijn te gedogen, dat Pieter Ham sijne tonnen tot sijne brandinge daer omme sal mogen setten gelijck als hij Ham 'tselve wederom sal ge dogen van Anthony; soo yemant van haer beyde te Mey wil uytscheyden dat hetselve gereetschap sal blijven aen die gene, die blijven sal in besit, mits te betalen de gerechte helft aen die gene die daer uytscheijt mits het seggen van 2 ofte 3 goede mannen, die des verstaende wat het waert is ende de selve helft te betalen in drie maenden alle maenden een ge rechte derde part mits dat den houder in de goederen blijvende gehouden sal sijn suffisantelijck daervoor te causeren ten contentemente ende dit alles met willige condemnatie daer toe onwederroupelijck stellende den procureur PI. Boom ende N. van Rhoon, beyde procureur van den Hove voorss. Belovende voor vast ende van waerden te houden ’tgene sij in desen sullen doen dit onder verbant, als nae rechten. Aldus gedaen ende gepasseert als ter presentie van 2 getuijgen Jacob Janss Booch, bontwercker ende Carel Dispuntiin, coper- slager beijde inwonders alhier in den Hage. Bouting. P. van Ham. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 79