72 XXXIII. Op huyden den IIen April XVIC achtenveertich compareer den voor mijn Walterus Rietraet, openbaer notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteert in ’s Gravenhage residerende ende den getuygen naergenoempt Sr. Adam Trester, hellebardier van sijne Hoocheyt ter eenre ende Mr. Abraham Wernes silversmit ter andere zijde, ende verclaeren zij comparanten te samen verdragen ende veraccordeert te sijn, omme bij hen- luyden gemaekt, gebruijct ende geëmployeert te werden sekere inventie voor desen bij den eersten comparant gepractiseert, bestaende soo in ’t maken van waeterspuyten, dienende om de Clerck, bejaerde dochter ende Geertruijt Tongerloo, beijde woonachtich alhier in den Hage, welcke comparanten eenige jaeren herwaerts tsaemen in compagnie hebbende gehouden ende al noch sijn houdende, eene winckel van cousens ende andere waeren, verclaerden den anderen verstaen ende over- eengecomen te sijn ende vervolgens bij forme van codicille te begeeren ende haeren respectiven wille te wesen, dat bij affster- ven van de eerste van haer beijden de goederen van de winckel, geene uytgesondert, halff ende halff sullen gepart, gedeelt, ende genoten werden, te weten de eene gerechte helfte bij de langst levende van haer beijden ende d’ander wedergerechte helfte bij de naeste bloetvrienden van den eerst overledenen ende sal de langst levende daerenboven vooruyt genieten driehon- dert Carolus guldens van XL grooten ’t stuck, ’t sij in gelde off winckelwaeren, tot sijns langst levende believen, ’t gene voorss. is; verclaerden sijlieden comparanten te begeeren, dat naer het overlijden van de eerste van haer beijden, als codicille sijn vollencomen effect sal sorteren, sonder eenich tegenseggen, ende consenteerden daervan acte gemaeckt ende uijtgegeven te werden, een off meer, in forma omme te dienen ende strecken als naer behooren. Aldus gedaen ende gepas- seert in ’s-Gravenhage, ter presentie van Samuel Favon ende Adriaen Koen, getuijgen van geloove ten desen versocht ende gebeden. Sabijna de Klerck; Geertruijt Tongerloo; S. Favon; A. Koen; D. v. Schoonderwoert, notaris publicq. Protocol van notaris D. van Schoonderwoert. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 80