73 XXXIV. Adam Trester. WlLH. VAN WeSTBROECK. F. Meyer. A. Wernes. W. Rietraet, nots. publ. Protocol van notaris W. Rietraet. den brant te blusschen, fonteynspuyten, wintroeren, waterroe- ren, roeren om met wintkogels te schieten, als oock met stocken, ende ’t gene daeraen voorders is dependeerende. Is expresselycke conditie ’t gene zy van deselve instrumenten commen te maecken, ende vercocht werdende, soo in dese landen als andere coninckrycken geene plaetsen uytgescheyden, sullen sij comparanten ’t gene daervan soude mogen comen t’samen gelijckelijcken deelen, d’een niet meerder als d’andere ende malcanderen daerin getrouw wesen sonder deselve inventie aen ijemanden te leeren off door anderen te doen naermaecken directelyck off indirectelyck in eeniger manieren, ten waere met beurder beyder consent, opte verbeurte van ses hondert car. guldens t’elcken reyse te verbeuren, die contrarie sal hebben gedaen, ’t gene voorsz. is, belooven partyen nu ende ten eeuwigen dage getrouwelyck naer te commen onder de verbintenisse van heure respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, tegenwoordige ende toecomende tot allen rechten ende rechteren ende is alsnoch geconditioneert, dat hij Trester den eersten stock, die zij van de wintstocken sullen comen te maecken, vooruyt sal trecken sonder dat hij Wernes daeraff ietwes sal genieten, mits dat den stoff ende ’t gene daertoe behoort bij hem Trester sal werden gedragen. Alles geschiet ter goeder trouwen sonder arch off list. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage ter presentie van Willem van'Westbrouck ende Ferdinandus Meyer, als getuygen hiertoe gerequireert, die dese mette voorsz. partijen ende mij notaris hebben onderteeckent. Op huijden den sevenden Julij 1646, compareerde voor mij Johan Timmers, openbaer notaris bij den Hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhaege residerende ende de getuigen ondergenomineert Sr Hans George van Croesen van Dansick, UIT DE PROTOCOLLEN DER I-IAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 81