74 jegenwoordich sijnde alhier in ’s Gravenhaege, te kennen ge vende, dat hij comparant bij hem heeft geinventeert seeker mobelem perpetuum, dienstich zijnde omme te gebruijcken, in alle sortering van moolens, van welcke inventie hij comparant van meninge is te versoucken ofte doen versoucken van Hooch Mogende HeerenStaten-Generael ofte Staeten van Hollant octroij voor eenige jaeren, ten eijnde niemant de voorseijde inventie sal hebben naer te maecken. Ende verclaerde dienvolgende met Sr Jan Garnier ende Jouffrouw Jacobmijna Oosterlinghs, wonende alhier in 's Gravenhaege, dewelcke mede voor mij notaris ende getuigen zijn gecompareert, verdraegen te zijn dat dselve van nu aff ende altois sullen hebben ende behouden int voorseijde mobelem perpetuum, elcx een gerecht dardepart, ter saecke van verschoten penningen ende anders voor hem Croesen gedaen tot voltreckinge van 't voorseijde mobelem perpetuum, blijvende ’t resterende dardepaert ten behouve van hem comparant. Ende sullen alle boeten, proffijten ende emolumenten die daervan soude mogen comen tusschen den voorseijde Croesen, den voorseijde Garnier ende Jouffrouw Oosterlingh in ’t gemeen genoten ende geparticipeert werden, gelijck mede tusschen hen in ’t gemeen gedragen ende betaelt sullen werden alle costen ende lasten ter saecke van dien te ontstaen. Ende beloven sij comparanten den anderen ’t allen tijden te doen goede trouwe, eere ende vromicheijt mitsgaders deuchdelijcke rekeninge, bewijs ende reliqua. des sal d’een noch d’ander van hen comparanten ’t voorseijde mobelem perpetuum niet mogen verhandelen of yets daarmede te wege brenghen sonder malcanders consent, maer sal ’t selve moeten geschieden met volcomen toestaen van hen comparanten respective, doch indien yemant van hen compa ranten van meininghe waere uut de voorseijde compagnie en de gemeenschap te scheijden ende zijn gelegentheijt niet waer omme daer langer in te blijven, sal het hem ’t allen tijden vrij staen daer uut te scheijden ende zijn derdepaert aen een ander te vercoopen, des de andere compagnons daervan sullen hebben dén tijt van 14 dagen de voor presentatie omme dselve coop naer hen te nemen; welcke presentatiegedaen sal moeten wer den ten huijse ende domicilium van hen comparanten, waertoe de voorseijde Croesen domicilium kiest ten huijse van Arent Janss Dorrenboom, de voorseijde Garnier ten huize van Marcus de Luillij, waert in „den Hartoch van Bouiljon” ende de voor seijde Jouffrouw Oosterlingh ’s haeren huijse, welcke wete ende presentatie daer gedaen zijnde, gehouden en van sodanighen UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 82