75 XXXV. Jan Wesselss. Cornelis Quant. J. P. Timmers, notaris publicq. 7 Juli 1646. Protocol van notaris J. Timmers. Hans Georg van Krausler. J. OoSTERLINGH. Op huijden den 3den November 1660, compareerden voor mij Walterus Rietraet. openbaer notaris, bij den Hove van Hollandt geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende ende den getuijgen naergenoempt, d’eerbare Jannetien Hermenssen, weduwe van wijlen Salomon Costers, woonende alhier in den Hage, ter eenre ende Pieter Visbagh ter andre sijde, diewelcke te samen sijn veraccordeert ende overcomen, op de conditiën ende voor- waerden hiernaer volgende, te weten dat de voornoemde Jannetien Hermens uijt haere neiringe van ’t horlogemaken is scheijdende, de voornoemde Pieter Visbagh, horlogemaker, de voorseijde neiringe sal overnemen, die aenneempt de huijsinge daerin de voorseijde neiringe tot noch toe is gedaen in huijre effecte sail wesen off die aen haer comparanten selffs waere gedaen. Ende heeft de voornoemde Sr Croesen aengenomen de prouff vant voorseijde mobelem perpectuum gereet te hebben ende aen voornoemde Sr Garnier ende Jouffrouw Oosterlingh in handen te stellen binnen den tijt van acht dagen, ende sullen sij comparanten ende contractanten daertoe met den anderen hebben evenveel acces, omme ’t selve te benefitieeren tot hen meesten oirbaer ende proffijt. Tot naecominge van’t gene voor- seijt is, hebben de voornoemde comparanten verbonden haer respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende geen uutgesondert, maeckende de- selve subject allen rechten ende rechteren, ende specialijcken den Hove van Hollant. Alles zonder fraude. Aldus gedaen ende gepasseert in 's Gravenhage, ten presentie van Jan Wesselss, schrienwercker ende Cornelis Quant, schrien- werckersknecht, als getuijgen hiertoe versocht ende gebeden. J. Garnier, UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 83