16 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. te besitten, gestaen ende gelegen aen de Wagenbrugge alhier in den Hage. Ende dat voor eenen tijt ende termijn van seven achtereenvolgende jaeren, jaerlijcken omme ende voor de somme van hondert sestich Carolus guldens te 40 grooten ’t stuck, vrij gelts, ingaende ’t eerste jaer met p°. Meij 1661. Des is conditie dat de huijrder ’t voorseijde huijs alnu sal aenvaerden ende daervoor tot huijr tusschen dit ende Meij anno 1661 gehouden sal sijn te betaelen de somme van tachten- tich gelijcke Car. guldens. Ende voorts allen halvenjaere precijs op den vervaldach sijne huijre aen de verhuijrderesse sal hebben te voldoen. Ende bijaldien de verhuijrderesse ’t zij mettet eerste, tweede off volgende jaer de voorsseijde huijsinge quame te vercoopen eer de voorsseijde zeven jaeren sullen sijn geëxpi- reert, soo sal de huijre comen te expireeren mettet jaer huijre daerinne den huijrder sal wesen getreden, sulcx dat hij’t selve alleen zal mogen uijtbruijcken. De verhuijrdersse sal den voors- seijden huijsinge aan den huijrder leveren, vloer, glas ende dackdicht, ende den huijrdere ter expiratie van zijne huijre, diezelve aen de verhuijrderse weder opleveren volgens de costume van ’s Gravenhage. Voorders, alsoo Christiaen Rijnaerts bij contracte noch voor den tijt van vijff achtereenvolgende jaeren bij de verhuijrdersse is verbonden, soo sal de voornoemde Pieter Visbach deselve jaeren ende de conditiën, die in’t voornoemde contract tusschen de voornoemde Christiaen Rijnaerts’ voochden ende Salomon Costers gemaect. moeten presteren, gelijck hij, Visbach voor- noempt, belooft in alles die te voldoen ende presteren. Alles volgens ’t recht dat de voornoemde weduwe daerin is hebbende. Mits dat de voornoemde Pieter Visbach alsdan gehouden blijft aen de voorseijde weduwe voort beneficie dat hij daerdoor sal comen te genieten, sal uijtkeeren de somme van hondert ende vijftich Car. guldens eens. Welcke hondert ende vijftich guldens met vijftendertich guldens jaerlijcx ten verschijndage sal voldoen ende betaelt werden. Eijntelijck is conditie ende bespreek dat de voornoemde weduwe genegen is bij openbaere opveijlinge verscheijdene wereken van opgemaeckte horlogien als andersints bij haeren sal. man naergelaten te vercoopen, ende die niet connende vercoopen, soo sal de voornoemde Pieter Visbach verbonden blijven die onder hem te slaen énde dieselven tot haren meesten voordeele ende profijte te vercoopen. Verbindende partijen tot naercominge van ’t gene voorseijt is heure respective persoenen ende goederen roerende ende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 84