Jacobus van Leeuwen. Gerrit van Velsen. 77 XXXVI. W. Rietraet, notaris publicq. 3 Nov. 1660. Protocol van notaris W. Rietraet. onroerende, tegenwoordige ende toecomende tot allen rechten ende rechteren bedwanck ende specialycken den Hove van Hollandt. Alles geschiet zonder arch off list. Consenteerden hieraff acte in forma. Aldus gedaen ende gepasseert in’s Gravenhage, ter presentie van Srs. Jacob van Leeuwen ende Geeraert van Velsen, ge- tuijgen van geloven hiertoe gerequireert, die desen mette voor- seijde comparanten ende mij notario hebben ondergeteijckent. Jannatghen Costers. Pieter Visbach. Op huijden den 17de» December 1649, compareerde voor mij Hendrick van Nijburch, notaris publijcq in ’s Gravenhaege residerende ende voor de getuijgen hiernaer genomineert d’eerbare Aeltge Jans van der Engel, naergelaten wed= van zal Gillet Herlet, in sijn leven bode van den Hove van Hol landt, in desen zijnde geassisteert met Adriaen Harmenss van Reverhorst, mr. leijdecker, haeren schoonsoone ende gecooren voocht in desen, dewelcke verclaerde uijt krachte van de resignatie haer comparantes man op den 24ste Juny 1622 ver leent, alsnu met toestaen ende volcomen commissie van de Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollant ende West Vrieslant, representerende de Staten van deselve lande, vergunt ende geconsenteert is, ffselve, boodeampt te mogen resigneren op Claes Jacobss der Kinderen, borger alhier, dewelcke opten voorseijde I7den deser bij den Hove van Hollant aengenomen zijnde den behoorlijcken eedt in handen van mr. Gaspar van Kinschot, raedtordinaris in den voorseijden Hove heeft gedaen. Ende es sij comparante dienvolgende metten voorseijde Claes Jacobss der Kinderen veraccordeert ende verdragen omme UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 85