78 ’tselve bodeambt in plaetse van den voornoemden Gillis Herlet vrij ende onbecommert sonder eenige lasten ofte beswaernissen te bedienen, aenvaerden, besitten ende behouden, naer luijt der commissie hem, der Kinderen daervan op huijden verleent, voor de somme van drie duijsent drye hondert guldens, comptant ten tel, sonder eenige cortinge, met belofte den voornoemden Claes Jacobss der Kinderen van alle nae- maeninge te zullen bevrijden. Ende omme tselve naer te comen ende achtervolgen, soo heeft sij comparante belooft ende belooft mits desen voor haer, haren erven ende naer- comelingen, (ingevalle t eenigen tijde eenige swaricheden, lasten, moyenissen, soodanich ende onder wat pretext’t selve soude mogen wesen ofte geschieden), den voornoemden, der Kinderen daervan te zullen indemneren, vrij, costeloos ende schadeloos houden, onder verbant van haer persoon ende goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende, egeen uijtgesondert, d’selve onderwerpende alle heeren, Hoven, rechten en de rechteren ende specialijcken den Edelen hove van Hollant. Voordewelcke den behoorlijcken eede tenselven regarde is gedaen. Ende mede tot meerdere verseeckertheijt van den voornoemden der Kinderen, soo compareerde mede voor mij notaris voornoemt, den voornoemden Adriaen Harmenssen van Revershorst haeren swager, beloovende mede in cas van de voorseijde indemniteijt en de alles tgeen voorseijt es zelfs daervooren inne te staen ende responderen, onder gelijcke verbant ende subjectie als vooren. Bekennende voorts zij comparante van de cessie ende overdrachte van ’t voorseijde boodeampt opten voornoemden Claes Jacobss der Kinderen volgende 't accort mondelingh daervan gemaeckt volcoment- lijcke voldaen ende betaelt te zijn den lesten penningh metten eersten ende dat mette voorseijde somme van drie duijsent drie hondert guldens bij den voornoemden Claes Jacobss der Kinderen, onder belofte alsvooren, haer comparante in vrijen, suij veren ende comptanten gelde aangetelt, deselven daervan volcomentlijcken quiterende bij desen. Consenterende mij notaris hiervan gemaeckt ende gelevert te werden een ofte meer instrumenten in debite forma, alles sonder arch ofte list. Aldus gedaen ende gepasseert ten huijse van Huijbrecht der Kinderen, hellebardier van zijn Hoochheyt, ter presentie van Abraham van der Heijden ende Gabriel van den Berch, als getuijgen van geloove hiertoe versocht ende gebeden, die de minute deses beneffens mij notario voornoemt UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 86