79 Merk van Aeltje Jansdochter. Adriaen van Reverhorst. Abraham van der Heijde. Gabriel Janss van den Berch. Protocol van notaris H. van Nijburch. mede hebben onderteeckent, ten daege, maent ende jaere voorseijt. XXXVII. Op huijden den darden July 1646 compareerden voor mij Johan Timmers, openbaer notaris, bij den hove van Hollant geadmitteert in ’s Gravenhage residerende ende den getuijgen onder genomineert, Sinjeur Johan de Raedt coopman tot Bruijssel ter eenren ende Sr- Pieter de Cracht, coopman tot Amsterdam ter andere zijden ende verclaerden zij comparanten metten anderen veraccordeert te zijn in vougen ende manieren als volcht, te weten dat de voorseijde De Cracht aengenomen ende belooft heeft ende belooft bij desen, ten behouve van voorseijde Sinjeur de Raet te maecken ende leveren de nae- volgende stricken tapitserije, te weten een stuck langh elff en een halff elle daer Eneas’tscheep is met zijn scheepsvlooten noch een stuck van gelijcke lengte wesende een nacht-bancket; noch twee stucken eïcx lang als vooren, wesende’t eene daer Eneas bij Dido compt, ende 't ander daer de Coninck Jarbas hem beclaecht over Dido. Item noch een stuck van seven ende een vierendeel elle lang daer Venus ende Juno in de locht comen, mitsgaders noch twee stucken eïcx lang ses ende drie vierendeel elle, ’t eene wesende daer Mercurius bij Eneas compt, ende ’t ander de desperatie van Dido, alle de voorseijde stucken te maecken ter hoochte van acht ellen. Ende sullen alle de voorbeelden twee ofte somtijts drie ’t fijne sijde ge- stoffeert moeten wesen, naer dat de sorteringe mede sal brengen, de gront van den boort sal moeten wesen fijne ker- mesijn zijde. De voornoemde Sr de Raet sal gehouden zijn aen den voornoemden de Cracht te leveren alle de patroonen ende borden mitsgaders alle ’t gout ende silverdraet tot het voorseijde werck nodich, buijten costen van voorseijden Cracht. Ende heeft den voorseijden De Raet voor ’t maecken van voorseijde tapitserie belooft gelijck hij belooft bij desen aen den voorseijden De Cracht te betaelen yder elle achtien gulden, twaelff stuijvers, acht penningen te 40 grooten ’t stuck Ende UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 87