Zijer Crijnsen Blijnckersduijn. Pieter de Cracht. Mij present J. P. Timmers, not. publ. Protocol van Notaris J. Timmers. Emanuel van Quickelberghe. Jan Raet. 8o XXXVIII. huijse Op huijden den 29 Juny 1633 heeft Maerten Matheeuss ten van Jan Muijser aen’t Leijtsche Veer alhyer in’s-Graven- UIT DE PROTOCOLLEN DER I-IAAGSCHE NOTARISSEN. dat in soodanigen specie ende- tot soodanigh cours, als hij De Raet van den voorseijde tapitserije sal ontfangen. Te betaelen in drie termijnen, te weten als wanneer een dardepaert van 't werck gemaeckt is, te betaelen een dardepaert van ’t geit, sooveel tselve dardepaert sal comen te bedragen, beneffens ’t verschodt, bij den voornoemden De Cracht in desen te doen. Ende soo voorts van dardepaert tot dardepaert te leveren ende betaelen. Ende sal de voorseijde de Raet tot verseecke- ringe van de voorseijde betalinge den voorseijden De Cracht in handen geven ordinantie op den Tresorier-Generael van Zijn Hoocheijt den Prince van Orangie. Ende ingevalle de voornoemde De Cracht binnen ses weecken nadat elck darde paert zal zijn gelevert geen betalinge crijcht, belooft hij, De Raet aen den voorseijden De Cracht daervan te betaelen intrest jegens den penningh sesthien, te reeckenen van de ses weecken aff, nadat elcx dardepaert van ’t werck sal zijn gelevert. Ende van ’t verschot bij den voorseijde De Cracht te doen van date aff dat het verschot sal zijn gedaen tot de effectuele voldoe- ninge toe. Voorts is geconditioneert dat de voorseijde De Raet voor een mael aen den voornoemden De Cracht sal leveren een earner patroonen, ’t sij lantschappen ofte yets anders dat hij Sr- De Raet heeft geresolveert ofte van Eneas ende Dido ende dat sonder yets daervoor te genieten ofte te pretendeeren. Tot naercominge van ’t geen voorseijt is hebben de voor noemde partijen verbonden haer respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende geen uijtgesondert, maeckende deselve subject den hove van Hollant en alle rechten ende rechteren. Alles zonder fraude. Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Sr- Emanuel van Quickelberghe ende Zyer Quyrijnse van Blinckersduijn, als getuijgen hiertoe versocht ende gebeden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 88