Pieter Arentss van Rosenburch. 8i Protocol van notaris H. van Nijenburch. 6 De merken van: Heyndrick Evertss van Leeuwen. Gijsbert Jansse. Jan Arentss Schout. Joris Arentss Schouten. Aldus volgens de voorseijde conditie hiervoorn verhaelt, ter presentie van ons ondergeteijkent op datum als boven. H. van Nyenburch, Pr. Claess. Notaris. Pieter van Asten, thuijnman. haege besteedt aen dese naevolgende persoonen in achtervolch van de conditiën ende voorwaerde haerluijden ten selven daege op de bestedinge voorgelesen, het diepen ende schoonmaeken van de vijver, gestelt in vijff partijen, beginnende van de West- muijr van de vijver tot aen de lesten geslagen pael aen de Oostsijde naer den Doelen toe. Welcke voorseijde vijfi’parthijen van wercken aengenomen sijn bijHeyndrick Evertss van Leeuwen, Pieter Arentss van Rosenburch, beijde wonende tot Voorschoten, Gijsbert Janss, Jan Arentss Schout, Joris Arentss Schouten ende Jan Louriss van Blanckenburch, een yder voor sijn sestepaert, niettegenstaende dat ydereen des anders borge volgende de voorseijde conditie ende voorwaerden blijven, gelijck als sij yder in sijn particulier beloven te doen bij desen onder de renunchiatie in de voorwaerde vermeit, ende dat voor de somme van achtien hondert Car. guldens tot 40 grooten 't stuck mits conditie, dat sijluijden gehouden sullen sijn de voorseijde conditie ende voorwaerde soo die luyt te voldoen, de betaelinge sal geschieden volgens de voorseijde voorwaerden. Beloovende ijeder aennemer van desen, dese partijen van wercken volcomentlijck ende volmaect op te leveren, onder verbant van hare respective personen ende goederen, roerende ende onroerende, deselve maeckende subject alle rechten ende rechteren. T’oirconde desen bij alle d'aennemers yder sijn particulier onderteijkent, op huijden date als boven, ter presentie van Heijndrick van Nijburch ende Pieter Claess van der Eist, boode van ’s Gravenhaege, mitsgaders Pieter van Asten, thuijnman, ten dage ende jare voorseijt. Maerten Mattheeusz. in de plaetse van Jan Louriss van Blanc kenburch, die tselve niet en wil naercomen. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 89