82 XXXIX. Compareerde voor mij ondergeschreven notaris, ter presentie van de naergenoemde getuijgen, Arent Centen van Deijl, mr. metselaer alhier, verclarende hij comparant, volgende den bestecke daervan zijnde, aengenomen te hebben van Antony van Andelgem, mr. schoenmaeker, te metselen ende maecken uijtte gront seeckere huijssinge ende erve, aen de Noortzijde van de Poten alhier, waeraen hij comparant alreede eenige dagen heeft begonnen, voor de somme van drie hondert Car. guldens te 40 grooten ’t stuck, te betaelen contant zoo haest het werk gedan zal zijn, ofte uuijtterlijck een maent daernaer. Ende alsoo de voornoemde van Andelgem van den beginne aen heeft gehadt misnoegen in t opmaken van zijne huissinge, overmits hij comparant met sijn bijhebbende volck niet en doen in ’t wercken haer devoir, zoo es hij comparant metten voornoemden van Andelgem nu van nieuwsaen getreden in accoort volgende deze conditiën. Namentlijcken dat de voor noemde Arent Centen van Deijl van nu voortaen belooft, zulcx hij belooft bij desen, bij eere, trouwe ende vromicheijt alle be- hoorlijcke werckdagen, selffs van ’smergens tot ’s avonts op ’twerck te comen, ende ijverich metselen met een knecht ende opperman zonder daervan te gaen, ofte hier ende daer te loopen drincken, bier ofte brandewijn, maer hem gestadich int wercken nuchteren te houden, soo lange het huijs volmaeckt zal zijn, op pene, contrarie doende, gelijck voor desen wel is geschiet, soo sal het den voornoeinden van Andelgem vrij staen, hem com parant te mogen casseren, ende een ander meester intwerck stellen, mits hem comparant alleenelijcken betalende van 't gunt hij alsdan zoude mogen verdient hebben, sonder dat hij com parant hem ’t selve sal mogen verhinderen, ofte beletten, ofte daertegens yets te doen ofte doen doen in eeniger manieren, directelijck ofte indirectelijck, welverstaende dat. indien het mochte gebeuren dat hij comparant voor twee a drie dagen, sonder langer, hier ofte daer mochte werden gehaelt, om een vloer te leggen ofte yets anders te repareren tzelve belooft voornoemden Andelgem te consenteren, mits dat hij comparant zijnen tijt met wercken alsdan getrouwelijck besteede. sonder met drincken ofte yets anders zijnen tijt te versuijmen. Ende ingevalle zulcx bij den voornoemden van Andelgem bevonden werden sal alsvooren verhaelt staet, hem comparant ende zijn volck vrij ende vranck mogen het werckonttrecken ende verbieden UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 90