Arent Centen van Deijl. het merk van Jan Claes van Veen. 83 XL. R. van Nijburgh. Protocol van notaris H. van Nijburgh. ende een ander daerinne stellen. Is mede in desen gestipuleert, dat alle tgeene hij comparant aen ende in de voorseijde huijs- singe sal comen te maecken, buijten den voorseijde bestecke, soo sal ’tselve werden getauxeert bij twee luijden hen des verstaende. bij elcxs een, daertoe te verkiesen, om alle questie te verhoeden. Welck besteck soo 't selve leijt, onder mij, notaris is berustende. Voor de voldoeninge van welcke beloften de voornoemde van Deijl es verbindende zijn persoon ende goederen dJse!ve subjecterende alle heeren, rechten ende rechteren ende belooft te approberen tgunt desen aengaende bij deeckens ende hooftmans van Sinte Barbersgilde, in tijden ende wijlen uijtgesproocken souden mogen werden. Consen terende mij notaris hiervan te maken ende leveren acte in forma. Aldus gedaen ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter presentie van Jan Claessen van Veen ende Reijnier van Nyburch, als getuijgen hiertoe versocht, actum den eersten Junij Anno 1653 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den 2O5ten Decembris 1635, compareerden voor mij Lambert Rietraet, openbaer not5, bij den Hove van Hol- lant geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende ende getuijgen naergenoempt, Geertruijt Evenaerts, huijsvrouwe van Jacop Jacobss van Raemsdonck, moeder van Jacop Jacopss van Raemsdonck, de Jonge, haeren soone ende deselve haer soone, mede oock present ter eenre ende Pauwels van Couwenberch, deurwaerder van de Hoochmogende Heeren Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden, ter andere zijde, ende sijn met malcanderen in ’t minnelijck ende vriendelijck veraccordeert ende overcommen van alsulcke quetsuijre, als de voorseijde Couwenberch den voornoemden Jacob Jacopss van Raems donck, de Jonge, opten 295ten Novembris 1635, in sijn hooft in ’t bewaeren ende gaedeslaen van sijn officie voor haere Ho. Mo. caemere, mits de groote insolentien dye bij verscheijden jongens, daer hij van Raemsdonck de Jonge, mede onder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 91