Jacob van Raemsdonck, de Jonge. 84 Protocol van notaris L. Rietraet. Geertruijt Everss. Henrick Hasselmans. Anthony van Maurick. ende bij was, gedaen ende bedreven werden heeft geinfligeert, sulex dat oft geviele (des verhoopt wort neen) dat den voor- seijde jonge daeroff quaeme te overlijden de voorseijde Cou- wenburch daeraff bij de eerste comparante noch bij imanden van haeren wegen nu noch naemaels nyet en sal mogen werden gemoeijt. Dyes soo belooft de voorseijde Couwenberch alle weecken tot behoeff van den voorseijde jongen soo lange hij onder de handen van de chirurgijns sal wesen, ende tot- tertijt dat deselve verclaeren sullen, dat hij volcomentlijck is genesen, te betaelen drye guldens, mitsgaders het meesterloon. Ende voorts noch tot behoeff desselven jongens de somme van sestich guldens ende voor sijne ouders de somme van twintich Car. guldens, waermede de voorseijde iste comparante verclaeren volcomentlijck voldaen ende vergenoecht te zijn van alle tgene sij ter saecke van de voorseijde quetsuijre ende aencleven van dyen nu ofte naemaels opten voorseijden Couwenberch souden mogen hebben te pretenderen, sonder eenige reserve. Beloovende partijen ter wedersijden dit con tract van accoort punctuelijck te zullen observeren, naercom- men ende volbrengen, onder de verbintenisse van heure respective persoonen ende goederen tot alle rechten ende rechteren bedwanek, renuncierende alle beneficiën ende remedien van rechten ende alle andere van dyen dyehaerluijden hyer tegens mochten te stade comen ende d’eerste comparante mede alle relieffiement, reductie ende exceptie van lesionis ultradi- vidium ende voorts den regel van rechte dicterende dat gene rale renunciatie van geender waerde en is, ten zij dat speciale voorgaet. Consenterende ende versouckende hierofif bij mij notario gemaect ende haerluijden gelevert te werden een off meer instrumenten in behoorlijeke forme. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhaege, ter presentie van mr. Hendrick Hasselmans, chirurgijn ende Anthony van Maurick, ingesetenen van ’s Gravenhaege als getuijgen hyertoe gerequireert dye dese mette de voorseijde comparanten ende mij notaris hebben ondergeteeckent. UIT DE PROTOCOLLEN DER I-IAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 92