85 XLI. Protocol van notaris L. Rietraet. Op huijden den I5den February 1653 hebbe ick Lambert Rietraet, notaris publycq bij den Hove van Hollant gead- mitteert in ’s Gravenhaege residerende in de presentie van de getuijgen naergenoempt mij gevonden aen de persoonen van de edele heeren Isaack van Dam, Jacob van Wouw, beijde doctooren in de medicijnen ende Hendrick Hasselmans, mr. chirurgijn, alle mede residerende alhier in ’s Gravenhaege ende deselve ten ernstigen versoucke van de bloetvrienden van Sr. Cornelis Jansen van Couvenhoven afgevraecht, wes zoude mogen zijn gepasseert nopende de vergiflenisse dye N. IJsfeldt mede notaris ende solliciteur alhier gedaen mochte hebben aen voorzeijde Cornelis Jansen van Couvenhoven, ter zaecke van de swaere quetsure dye deselve van Couven hoven den voornoemden IJsfeldt hadde geïnfligeert. Dewelcke heeren voornoemt saementlijck ende in ’t bysondere verclaerden dat sij alle drye des achtermiddachs tusschen vier ende vijlï uijre opten achtsten February voorseijt geweest sijn ten huijze van den voornoemde van IJsfeldt van de voorseijde quetsure ’t bedde houdende ende hem elck van haerlieden in ’t particulier versocht, ten eijnde hij den voornoemden van Couvenhoven soude willen vergeven de quetsuijre ende misdaet dye deselve Couvenhoven sijns IJsfeldt persoon hadde geïnfligeert, ende begaen. dewelcke naer eenige bedenckingen verclaerde ende opentlijck seijde, dat hij alles tselve den voornoemden van Couvenhoven was vergevende ende sulcx in foro conscientiae, gevende aen elck van haerlieden daerop de handt. Doch dat hij zijne actie was reserverende; alles mede ten bijwesen van zijne huijsvrouwe sulcx genochsaem desirerende ende haere voorseijde man daertoe disponerende. Toirconde van alle dyen hebben de voorseijde heeren doctooren ende chirurgijn dese met mij notario ondergeteeckent met presentatie van dese haere verclaringe fallen tijden des versocht sijnde met solem- nelen eede te zullen renoveren ende bevestigen. In’s Graven haege, ten daege, maende ende jaere alsboven, ter presentie van Sr. Herman de Bitter ende Melchior Brant; getuijgen van geloove hiertoe gerequireert dese mede hebbende geteeckent. I. van Damme, M. D. Henrick Hasselmans. Jacob van Wouw. H. de Bitter. Melchior Brandt. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 93