87 G. van Thienen. Protocol van notaris L. Rietraet. XLIV. Bernart Mum van Swarstyen. ’t Merck van Thomas Tritscher. Ritchard Chram. L. Rietraet, nots. publ. Op huijden den November 1641, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris, bij den Hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende, ende voor de naergenoemde getuijgen, Pieter Willemsz. van Hoogenhuijsen woonende alhier in ’s Gravenhage, denwelcken verclaerde op nieus verhuijrt, ende Leonaert Noblet. mede woonende alhier, die bekenden van den voornoemden Hoogenhuijsen weder ingehuijrt te hebben, seeckere zijn verhuijrders huijsinge ende erve, mitsgaders een kaetsbaen ende stallinge staende ende gelegen aen de Zuijtsijde van ’t Buijtenhoff alhier, soo ende gelijck ’t selve bij den huijrder tegenwoordich gebruijct ende bewoont wert. Ende dat voor den tijt van noch vier eerstco- mende ende achtereenvolgende jaeren, daervan’teerste van dien inganck nemen sal Meijdach eerstcomende des jaers 1642 ende ’t laetste expireren den lesten Aprilis 1646, daeraenvolgende. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. voorseijde Heere Mum de voorseijde persoonen aengenomen heeft omme in d’ weecke uuijtgaens April off in Meij te sullen commen ter plaetse haerluijden aengewesen sal worden ende te speelen, daeraff hij haerluijden eenen dach off acht te vooren sal veradverteren, als wanneer sij belooven te sullen comen ter voorseijder plaetse. Daervoor de voorseijde Heer Mum belooft heeft aen de voorseijde speelluijden te sullen geven te weeten de vrije cost, dranck ende logement, als sij ter voor seijder plaetse sullen wesen ende op heur vertreck de somme van hondert gulden eens, zonder meer. Verbindende partijen ter wedersijde hyer voor hunne persoonen ende goederen ten bedwanghe van alle rechten ende rechteren. Aldus gedaen ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter presentie van Gerrit van Thienen ende Willem Guillaume, clercquen als getuijgen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 95