88 Voor de somme van vijff hondert guldens in ’tjaer, te betalen alle halff jaers precijs de gerechte helft der voorsseijde jaerlijcxe huijrpenningen, ofte bij faulte van dien dat den verhuijrder vrij sal staen, indient hem belieft de voorseijde huijsinge ende erve, mitsgaders kaetsbaen ende stallinge aen hem te nemen ende hij huijrder afsdan daervan ontruijming sal moeten doen, mitsgaders de vordere huijr daermede sal comen te cesseren. Ende is geconditioneert. dat den huijrder boven de voorseijde jaerlijcxe huyrpenningen noch sal moeten dragen ende betae'len de geheele verpondinge op de voorseijde huijsinge ende erve mitsgaders kaetsbaen ende stallinge staende, als oock mede het emmer- ende clappergelt Is wijders geconditioneert dat den huijrder niet en sal vermogen d’voorseijde huijsinge ende kaetsbaen weder aen yemant te verhuijren nochte overdoen, dan met consent, ende contentement van den verhuijrder. Vorders is noch besproocken. dat den huijrder d’voorseijde huijsinge, kaetsbaen ende stallinge in goede reparatie zal moeten blijven onderhouden ende ten uijtgangh der voorseijde huijr- jaeren in dier vougen overleveren volgens de costumen van ’s Gravenhage. Ten laetsten is noch geconditioneert, dat den huijrder aen den verhuijrder voor Meij eerstcomende sal moeten geven twee silvere beeckertgens gelijck de verhuijrde tegen- woordich te sijnen huijse heeft. Tot naercominge van ’tgeene voorseijt is den huijrder ende verhuijrder verbonden hebben haere respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, egeen uijtgesondert, dselve onderwerpende ’t verbant van allen rechten ende rech- teren. Sijnde de huijrder ende verhuijrder te samen ende yder van hen in ’t besonder tevreden haerluijder in den innehouder. van desen bij den voorseijden hove van Hollant ofte gerechte van ’s Gravenhage vrijwillichlijcken te laten condempneeren, tot dien eijnde onwederroepelicken constituerendeCornelis Bors- man, Cornells Pieck ende Maerten Deijm alle procureurs voor den voorseyden Hove, mitsgaders Maerten van Woerden ende Antony van der Drift procureurs voor den voorseijden ge rechte, te samen ende yder van hen in’t perticulier omme van henluijden comparanten wegen inde voorseijde condempnatie te consenteren. Beloovende voor goet, vast ende van waerde te houden ende doen houden alle ’t geene bij d’selve hierinne gedaen sal werden onder verbant ende bedwangh als vooren. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage ten huijse van den verhuijrder ten dage ende jaere voornoemt, ter presentie van UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 96