Balthasaer Lambrechtss. J. van Vijver. 89 XLV. Balthasar Lambrechtss, passementwercker ende Johan van de Viver, clercq mijns notaris als getuijgen. Pieter Willems. Lenaert Noblet. Pieter van Groenevelt, notaris publicq. 1641. Protocol van notaris P. van Groenevelt. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den 2islen April 1661 compareerden voor mij Walterus Rietraet, openbaer notaris bij den Hove van Hol- landt geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende ende den getuijgen naergenoempt, Sinjeur Deny Lavoy, commediant van Sijne Churfurstelicke Doorluchticheijt van Ceulen ter eenre ende Hendrick van Erp, mr. timmerman alhier in den Hage, ter andere zijde, ende bekende de voorseijde Denij Lavoij aenbesteet ende de voornoemde Hendrick van Erp aengenomen te hebben ’t maecken van een tiatrum, in de caetsbaen, op ’t Buijtenhoff alhier, in dier voegen ende op soodaniger wijse als in den jaere 1660 bij den voornoemden van Erp gemaect is, omme ende voor de somme van drie hondert ende vijffen- veertich Car. guld. Welck tiatrum de voornoemde Denij Lavoij ende sijne comp5 sullen mogen gebruijcken den tijt van ses weken, ingaende met den eersten Meij eerstcomende tegens welcken tijt hij van Erp belooft ’t voorsseijde tiatrum vaerdich te sijn ende naer behooren gemaect. Des is conditie bijaldien de voornoemde Deny Lavoij tselve tiatrum langer gebruijct, sal daervoor weeckeiijcks aen den voornoemden van Erp betaelen ses rijcxdaelders sonder meer. De voornoemde Denij Lavoij staet in, soo wanneer door brant als andersints ’t tiatrum mochte comen in brant te geraecken, als mede tgene daeraen compt te breken ende ’tgene buijten de baen werdt gemaect als buijten werck boven de voorseijde drij hondert ende vijftenveertich guldens bij hem sal werden betaelt. De betaelinge sal geschieden precijs drij weken naer dat ’t voor seijde werck sal wesen volmaect. Verbindende parthijen tot naercominge van’t gene voorseijt is heure respective persoonen ende goederen tot allen rechten ende rechteren bedwanck, ende specialicken den voornoemden Denij Lavoij hem onder werpende de willige condemnatie van den Hove van Hollandt,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 97