Hendrick van Erp. 90 Amos Chadborne. Gellies Dulei. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. XL VI. Op conditiën ende voorwaerden hyer nae beschreven heeft Mevrouwe de Vitto bestedet aen Jan Philips, Mr. metselaer die bekenden aengenomen te metselen en te leveren alle den steen ende calck tot de caetsbaen, die sij setten sal achter haer huijsinge daer sij tegenwoordig inne woont staende over de brugge van Sterlings straet alhyer in den Hage, welcke bane sal langer sijn als de bane van Willem Janss staende op den hoeck van Blijenburch twaelff voeten ende drije voet breeder te maecken de muyren sesthien voeten hoochte ende dat anderhalve steen dickte. Sal hij aennemer gehouden wesen te wercken op een vier- duysent steens een hoet calcks. Deselve baen te overvloeren met groote tegelen genaembt heelbacken. Dit alles wesende goede materialen. Noch sal hij aennemer metselen ende steen ende calck leveren tot een earner, die lang sal wesen vierentwintich voet ende breet achthien voet binnensmuyrs. Noch een earner te metselen annex aen de groote earner ende daertoe leveren steen ende calck als vooren welcke earner sal lang sijn achthien voet ende breet veerthien voet dit mede alles binnensmuijrs. De muyren te maecken van een steen dickte ende de hoochte sal sijn veerthyen voet hooch deselve camere te overleggen met goede teechelen ende noch in elcke earner noch te maecken een schoorsteen. omme bij faulte van betaelinge, hem in den inhoud deses bij den zelven Uove te laten condemneren, cum expensis, constituerende ten desen fine onwederoepelijck Herman van Ooien ende Wouter Goutappel, procureurs voor denselven Hove, ’tsamentlijck ende elck van hen int besonder, de eene om de condemnatie ten versoecke ende de andere om daerinne te consenteren. Belovende, etc. Aldus gedaen ende gepasseert in ■’s Gravenhage, ter presentie van Sinjeurs Amos Chadborne ende Gillis du Lee, getuijgen. Lavoij. W. Rietraet, notaris publiecq 1661. Protocol van notaris W. Rietraet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 98