9i XLVII. Op conditiën ende voorwaerden hyernae beschreven is Mevrouw de Vito geaccordeert ende heeft besteet aen Gerrit Adriaens, timmerman die aengenomen heeft om achter hare huysinge daer sij tegenwoordich innewoont staende over de brugge in de Sterlingsstraet te leveren ende maecken alle het houtwerck tot een caetsbaen dewelcke langh sal sijn twaelff voeten als de baen van Willem Janss staende op den houck van Blienburch ende drye voet wyder als de bane voorss als volgt. Sal den aennemer gehouden wesen daer toe te leveren elff gebonden binten daerinne begrepen sijn twee strijckhouten ende elck strijckhout onderset met twee eycken stijlen. Dit alles swaer naer den eysch. De capbinten ende afftesspanninge van 't dack ingelijcx naer den eijsch van ’t werck. Noch sal den aennemer maecken ende leveren het houtwerck in twee earners waer van d’eene earner lanck sal sijn vieren- twintich voet ende achthien voeten breet binnen muijrs daerin te leveren twee cruijskazijnen gestopt met dubbelde vensters Daertoe hij aennemer sal leveren steen calck ende sant daervooren Mevrouwe de Vitto belooffde te betaelen aen Jan Philipsz voorss. de somme van darthienhondert gulden contant gelt te betaelen de somme van tweehondert gulden gereet ende gelijeke twee hondert gulden des jaers metten intereste van dien tegens den penning sesthien welcke jaer paye sal vervallen sijn 1626 ende soo voort alle Meydage gelijeke twee hondert gulden metten intereste van dien tot ter volle betalinge toe. Dit onder verbant als nae rechten. Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Jan Leendertss van den Hil ende Frederick van der Elburch, die dese mede hebben geteykent desen 2ien February 1625. Dit is het J- merck van Jan Philipss. F. van der Elburch. Maria van der Wel. Jan Leender van der Hil. Mij present J. de Jonge, notaris publique. Protocol van notaris J. de Jonge. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 99