98 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. van de naerbeschreven getuygen Vrouwe Sophia van der Maa, wed. wijlen de Heer IJsbrant van Noordwijck de welcke verclaerde bij desen te constitueren en machtigh te maecken de Heer de Mr. Johan Lauweren- burgh advokaat ’s Hoffs van Holland wonende binnen de stadt Gouda om uytter naem en van wegen haer Vrouwe Constituante sigh te informeren op de proce- duren tegens haer gehouden, deselve naer zijn goet oordeel te bevorderen en ten eynde te bedrijfen ofte te doele brengen mitsgaders om sigh te informeren op de directie over haren Boedel en goederen bij de Heere hare geauthoriseerdens gehouden en nogh te houden met deselve te rekenen en het slot soo verre doenlijck haer E. te communiceren en wijders tot welstandt soo van haer Constituantes persoon als haere goederen alles te doen en verrighten soo als zij Constituante selffs present zijnde soude kunnen en vermoghen te doen, met de macht van substitutie in cas van proces belovende de rato onder verbant als naer reghten, enz. enzbinnen der Goude op den agen September 1702. Wij willen nog vermelden dat de weduwe van Noort- wijck, niet moede van procedeeren, eene actie instelde tegen haar vroegeren vriend en beschermeling, Salomon Pereyra. Haar dochter stond daarin aan hare zijde, want in het Protocol van Notaris Barend de Vos vonden wij eene acte van 16 Maart 1701, waarbij de weduwe Hofland, haren advocaat machtigde om dit proces uit haar haam en ook voor haar belang met haar moeder mede te voeren. De uitslag van dit proces is ons niet bekend, doch volledigheidshalve geven wij hieronder copie van de acte, waaruit blijkt dat zij haar ouden vriend en slachtoffer vervolgde .tot in hoogste instantie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 107