DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 99 gelooven hiertoe Hoe was het intusschen met de weduwe van Noortwijck gegaan In het Archief van Gouda vond de Haagsche Archivaris Dr. H. E. van Gelder enkele documenten, die over haar verblijf in het tuchthuis aldaar nader licht geven, en die hij met groote welwillendheid ter mijner beschikking stelde 1). Zonder daarvan de bewijzen te hebben, kunnen wij bijna met zekerheid aantoonen dat de Heeren van het Hof van den beginne af de bedoeling hadden zooveel mogelijk 1) Van denzelfde kreeg ik ook verschillende aanteekeningen over de straks te vermelden processen en over den levensloop der kinderen van Sophia v. N. Compareerde etc. Vrouwe Sophia van der Maa Weduwe van d’heer Ysbrant van Noortwijck Sal1' en verclaerde zij Compte bij dese te constitueren en machtigh te maecken Adam van der Smatingh pro cureur voor den hoogen rade in Holland specialijck omme uytten naem en van wegen haer constituante waer te nemen, defenderen ende vervolgen seecker proces voor voorn. Hoogen Raet litis pendent hangende in materie van debat op en jegens Salomon Pereyra ten dien eynde alle dingen en termijnen van reghten waer te nemen en observeeren mitsgaders oock tot den uyteynde toe te vervolghen en wijders generael dienaengaende alles en all ad lites te doen wat noodigh wesen sal en sij constituante present zijnde soude kunnen off vermogen te doen met gelofte van appro batie onder verbant als naer reghten en consenteerden hier van acte dat aldus passeerden binnen der Goude voorsz. ter presentie van Nicolaes van Engelen en Simon van Leeuwen getuygen van versoght opten i7en April 1705.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 108